Template เอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Template)

Applies to: 

iThesis 2017

ใน iThesis 2016 ตัว Template ของเอกสารโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) จะเป็นไปตาม Template ของเล่มวิทยานิพนธ์ โดยโครงร่างวิทยานิพนธ์มีความแตกต่างในจุดต่าง ๆ ดังนี้

 1. ไม่มีหน้าบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. ไม่มีหน้ากิตติกรรมประกาศ
 3. มีคำว่า “โครงร่าง” นำหน้าชื่อรูปแบบการวิจัย สำหรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย เช่น
  1. โครงร่างวิทยานิพนธ์
  2. โครงร่างการศึกษาค้นคว้าอิสระ
 4. มีคำว่า “Proposal” ตามหลังชื่อรูปแบบการวิจัย สำหรับเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ เช่น
  1. Thesis Proposal
  2. Independent Study Proposal

proposalTemplate01

สำหรับ iThesis 2017 ยังสามารถใช้งานในรูปแบบเดียวกับเวอร์ชั่นเดิมได้ โดยกำหนดตั้งแต่ค่าเริ่มต้นการติดตั้งระบบ

แต่ในเวอร์ชั่น 2017 นี้มีความสามารถในการกำหนด Template  ของโครงร่างวิทยานิพนธ์ แยกเป็นอิสระจาก Template เล่มวิทยานิพนธ์ด้วย โดยสามารถเปิดใช้งานความสามารถนี้ได้ตั้งแต่การติดตั้งหรือ upgrade ระบบกับทีมที่ปรึกษาติดตั้งและใช้งานระบบ iThesis ซึ่งมีข้อกำหนดการใช้งาน Proposal Template ดังนี้

 1. รองรับหน้า Template กำหนดได้สูงสุด 4 หน้า โดยมีค่าตั้งต้นให้แสดงไว้ 2 หน้า
 2. มี Template มาตรฐานให้เพียง 1 รูปแบบใช้งานร่วมกันทั้งเล่มวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากต้องการแยกรูปแบบต้องใส่เงื่อนไข (IF condition) ขึ้นมาตรวจสอบ
 3. โครงสร้างของทั้ง 4 หน้าจะเป็นรูปแบบกระดาษเปล่า ลักษณะเดียวกับหน้าอนุมัติ สามารถกำหนดโครงสร้างด้วย Tag <table> ได้

proposalTemplate

Tiny URL for this post:
 

Related Articles