เมนู Status (iThesis)

Applies to:

iThesis

 • 2016
 • 2017

Description:

status

เมนู Status เป็นเมนูที่แสดงสถานะการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ
โดยเมนูดังกล่าวจะแสดงกราฟภาพรวมของผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด แสดงรายชื่อของนิสิตนักศึกษาที่ใช้งานระบบฯ
และส่วนประกอบของเมนู Status มีดังนี้

 1. ส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการทราบข้อมูลในภาคการศึกษาใด และทำวิทยานิพนธ์ประเภทใด
  • ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis)
  • สารนิพนธ์ (Independent study)
   *หรืออาจมีประเภทการทำวิทยานิพนธ์มากกว่าในรูปตัวอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย
 2. ส่วนการแสดงผลจำนวนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในแต่ละขั้นตอนในลักษณะกราฟ

  • โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
  • วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft)
  • วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete)
  • การสแกนบาร์โค้ดโดยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย (Barcode)
 3. รายชื่อคณะในสถาบันนั้นๆ ซึ่งหากคณะใดมีนิสิตนักศึกษาทำรายการผ่านระบบ ในคณะดังกล่าวจะแสดงจำนวนของผู้ใช้งาน  km259
  • เมื่อคลิกที่คณะที่แสดงจำนวนผู้ที่ทำรายการผ่านระบบ จะแสดงรายชื่อดังภาพwebportal05
   • P – Proposal version
   • D – Draft version
   • C – Complete version
   • B – Barcode

รายชื่อนิสิตนักศึกษาในหน้า dashboard นี้จะขึ้นต่อเมื่อนิสิตนักศึกษาทำการ save to cloud เพื่อบันทึกไฟล์เข้าระบบ iThesis อย่างน้อย 1 ครั้ง

หากยังไม่ผ่านขั้นตอนใด ขั้นตอนนั้นจะแสดง แถบสีเทา หากผ่านการอนุมัติแล้ว จะเปลี่ยนเป็น แถบสีเขียว

กรณีที่นิสิตนักศึกษากำลังรออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่
โดยปกติหากอยู่ระหว่างรออนุมัติ จะแสดง แถบสีเหลือง หากเกินระยะเวลาที่กำหนด (10วัน)
จะแสดง แถบสีแดง ที่ระบุจำนวนเลขตามระยะเวลา(วัน)ที่เกินกำหนด ดังภาพด้านล่าง

1234

Tiny URL for this post:
 

Related Articles