การขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านเมนู Revise Completed Version

Applies to:

iThesis

Description:

หลังได้รับการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์(Complete thesis)จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว  ที่เมนู Electronic form จะไม่สามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลในเมนูย่อยใดๆ ได้  รวมทั้งที่เมนู Revision & Approval จะไม่สามารถเลือกส่งไฟล์ใดๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้เช่นกัน แต่จะพบว่าที่เมนู Revision & Approval มีเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมาอีก 1 เมนู คือเมนู Revise completed version ซึ่งเมนูดังกล่าวจะปรากฎขึ้นเสมอ หลังวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาได้รับการอนุมัติ

เมนู Revise completed version จะเป็นตัวช่วยให้ผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานต้องการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลลงบนฟอร์มที่ปรากฎอยู่ในเมนูดังกล่าว และรอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่อนุมัติก่อน จึงจะสามารถแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ โดยวิธีการกรอกข้อมูลสามารถอธิบายได้ดังส่วนของ Solution

Solution:

 1. เข้าใช้งานที่เมนู Revision & Approval
 2. คลิกที่เมนู Revise Completed Version
 3. กรอกข้อมูลลงในเมนู Revise Completed Version ที่ประกอบด้วยkm199
  • ระบุเลขหน้าที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขลงใน Revise from page number… to page number
  • ระบุเหตุผลที่ต้องขอแก้ไขลงใน Reason
  • ระบุวันที่คาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จลงใน Expected date of completion
 4. คลิกที่ submit request เพื่อส่งคำขอไปยังอาจารย์ที่ปรึกษา
 5. รอรับอีเมลที่แจ้งจากระบบ
  • อีเมลสำเนาแจ้งขออนุมัติการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่
  • อีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 6. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้แก้ไข เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานที่เมนู Revision & Approval จะพบว่าสามารถเลือกส่งเป็น Complete thesis ได้

Tiny URL for this post:
 

Related Articles