(Admin) ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นเมื่อพบ Error : Mailer error…

ในกรณีเมื่อนิสิตนักศึกษาทำการส่งคำขออนุมัติวิทยานิพนธ์ (save as …. version) จากเมนู Revision & Approval บนเว็บพอร์ทัลแล้วพบปัญหา Error ทำให้ไม่สามารถทำการส่งคำขออนุมัติวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ เมื่อนิสิตนักศึกษาได้ทำการแจ้งปัญหาดังกล่าวทางมายังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ(Admin) ซึ่งมีหน้าที่ทำการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งรายละเอียดให้ทีมงานผู้พัฒนาระบบไอทีสิสทำการตรวจสอบเชิงลึก โดย Erorr ที่นิสิตนักศึกษาพบ จะมีการแจ้งเตือน Mailer error, please “save…” again. ซึ่งจะมีลักษณะดังภาพด้านล่างนี้ เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อพบ Error : Mailer error… แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการส่งอีเมลออกจากระบบเกิน Limit   วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อพบ Error : Mailer error… เข้าสู่ระบบไอทีสิสใน role ของ ผู้ดูแลระบบบ (Admin) เข้าสู่เมนู APPLICATION SETTINGS เข้าสู่เมนูย่อย Email & […]

(Admin) การแก้ไข Template หน้าบทคัดย่อ

การปรับแต่ง Template ในหน้าบทคัดย่อ(Abstract page) นี้ โดยปกติแล้วรูปแบบจะค่อนข้างแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันการศึกษา เช่น บางสถาบันการศึกษาได้กำหนดเนื้อหาบทคัดย่อให้ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือบางสถาบันการศึกษาสามารถให้นิสิตนักศึกษามีบทคัดย่อมากกว่า 1 หน้ากระดาษได้ หรือข้อกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจแตกต่างกัน โดยใน Article นี้จะขออธิบายการปรับแต่งโดยรวม โดยเน้นไปที่องค์ประกอบหลักของหน้าบทคัดย่อนี้ และข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับความข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษาได้ โดยที่ผู้อ่านสามารถเข้าไปดูตัวอย่างโครงสร้าง Template หน้าบทคัดย่อเพิ่มเติมได้ ที่นี่ เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน ส่วนประกอบของ Template ในหน้าบทคัดย่อ การแก้ไข Template กรณีต้องการกำหนดความสูงของกล่องข้อความในส่วนของเนื้อหา และตำแหน่งในส่วนลายมือชื่อ  การแก้ไข Template กรณีไม่ต้องการกำหนดความสูงของกล่องข้อความในส่วนของเนื้อหา และตำแหน่งในส่วนของลายมือชื่อ ส่วนประกอบของ Template ในหน้าบทคัดย่อ Template ในหน้าบทคัดย่อนั้นถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน(อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ template) ถูกแบ่งออกจากกันด้วย Gridlines ที่ทำหน้าที่คล้ายกับกล่องข้อความ แบ่งแยกส่วนต่าง ๆ ของ […]

(Admin) ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น กรณีรายชื่อนศ. ไม่ปรากฏในส่วนของ Status หน้า Homepage

ในกรณีที่มีนิสิตนักศึกษาแจ้งว่าไม่พบรายชื่อตนเองปรากฎอยู่ในข้อมูล Status หน้า Homepage นั้น ผู้ดูแลระบบไอทีสิสประจำมหาวิทยาลัยสามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นถึงสาเหตุที่ทำให้รายชื่อไม่ปรากฎในส่วนดังกล่าวได้ โดยใช้ฐานข้อมูล(Database) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นมีดังนี้ เข้าไปยังฐานข้อมูล (Database) โดยเข้าผ่าน https://[iThesis domain]/pma ทำการ login เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล เข้าไปยังฐานข้อมูลในส่วนที่เก็บข้อมูลระบบไอทีสิสมหาวิทยาลัย Database : univ_[ชื่อย่อมหาวิทยาลัย] หรือ ithesis[ชื่อย่อมหาวิทยาลัย] จากนั้นกดเครื่องหมาย + (บวก) ด้านหน้า กดเข้าไปที่ Tables > APPROVAL_SUMMARY เลือกที่หัวข้อ Search ซึ่งจะปรากฎอยู่ที่แถบด้านบน จากนั้นเลือก ที่ Column : student_id เพื่อกรอกรหัสนิสิตนักศึกษาลงในช่อง Value และกดที่ปุ่ม OK บริเวณด้านล่างขวาของหน้า เพื่อเปิดข้อมูลของนิสิตนักศึกษาที่ทำการค้นหา รูปแบบผลการตรวจสอบ พบตารางข้อมูลของนิสิตนักศึกษาแสดงดังภาพด้านล่าง แสดงว่าระบบอาจมีปัญหาด้านการแสดงผลของข้อมูล ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้พัฒนา และดูแลระบบไอทีสิส […]

ขั้นตอนการแก้ไข font (รูปแบบ และขนาดตัวอักษร) หน้าสารบัญ

ในการจัดทำสารบัญของนิสิตนักศึกษาบางท่าน บางครั้งอาจพบปัญหารูปแบบ และขนาดตัวอักษรในส่วนของสารบัญไม่เป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตนักศึกษาสามารถใช้งาน font ที่เลือก และต้องการได้ จากการตรวจสอบการตั้งค่า การตั้งค่าแบบอักษรนี้เราจะใช้การตั้งค่าจาก Style  โดยปกติแล้ว Microsoft Word จะทำการกำหนด Style มาให้เบื้องต้นอยู่แล้ว โดยจะใช้เป็น Normal Style หรือรูปแบบตัวอักษรตามปกติที่มีการใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง Style ในส่วนของสารบัญนั้น จะมีรูปแบบ Style ที่แตกต่างออกไป โดยเราจะใช้ TOC Style ที่เป็น Style ของสารบัญโดยเฉพาะนั่นเอง วิธีเข้าไปทำการแก้ไข Style ในส่วนของสารบัญที่นิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขได้เองมีดังนี้ เข้าไปยังในส่วนของ Styles ของ Microsoft Word โดยสามารถศึกษาการเปิดกล่องเครื่องมือ Style ได้ ที่นี่ เลือก styles ที่ต้องการแก้ไข โดยใช้เป็น TOC1 และ TOC2 […]

การใช้งานเมนู System Database ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin)

เมนู System database เมนู System database เป็นเมนูสุดท้ายของเมนูในบทบาทผู้ดูแลระบบ(Admin) ที่ใช้สำหรับสร้างชื่อผู้ใช้งาน (Usename) และรหัสผ่าน (Password) และเป็นเมนูสำหรับการแสดง Username/Password  สำหรับเข้าใช้งานระบบ phpMyAdmin พร้อมทั้งลิงก์เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบไอทีสิสตามสถาบันต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดูแล โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อทำการเพิ่ม ลบ หรือตรวจสอบข้อมูลภายในฐานข้อมูลของตนเองได้  วิธีการใช้งานเมนู System database คลิกที่เมนู System Database จะปรากฎกล่องข้อความแสดงข้อมูล Usename และ password คลิกที่ปุ่มคำสั่ง PMA เมื่อทำการคลิกที่ PMA ระบบจะทำการลิงก์ไปยังหน้าระบบของ phpMyAdmin  และปรากฎหน้าต่างสำหรับทำการ login นำ username / password ที่ปรากฏในเมนู System database ไปใช้ในการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังระบบฐานข้อมูล (Database) ประจำสถาบัน

การใช้เมนู Draft Version ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Staff)

เมนู Draft Version  เมนู Draft Version เป็นเมนูที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล และรายชื่อของนิสิตนักศึกษาผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft of thesis / IS) ที่รอการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างสำหรับรูปแบบการวิจัยจะมีการทำเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ตามคณะ และตามภาคการศึกษา โดยจะมีข้อมูลการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้ โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู Proposal ตามบทบาท เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย   โดยเมนู Draft Version นี้ จะปรากฎขึ้นในกรณีที่สถาบันนั้น ๆ มีกระบวนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft thesis) ซึ่งหากในสถาบันใดไม่มีมีขั้นตอนนี้ จะไม่มีปุ่มนี้ปรากฎขึ้น  วิธีการใช้งานเมนู Draft Version  คลิกที่เมนู Draft Version  เลือกข้อมูลประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยข้อมูลประเภทแต่ละเมนู คือรูปแบบการวิจัยที่จะปรากฎเป็นเมนูย่อยว่าประเภทใดจะมีการทำวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษา เลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ […]

การดาวน์โหลดไฟล์บทความทางวิชาการจากฐานข้อมูล ISI

ISI คือ ฐานข้อมูลของเว็บไซต์อ้างอิงวารสารทางวิชาการ การทำการดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมูล ISI มีวิธีการดังนี้ เข้าไปยังเว็บไซต์ของ Scopus ได้ ที่นี่ ทำการค้นหาบทความวิชาการตามที่ต้องการด้วยการใส่ key การค้นหาตามที่ต้องการ(จากตัวอย่างทำการค้นหาด้วยชื่อผู้เขียน) และกดปุ่ม search เพื่อทำการค้นหา . . คลิกเปลี่ยนประเภทของไฟล์เพื่อการ download ให้เลือกตัวเลือก save to other file format . . ระบุข้อมูลดังรูปภาพด้านล่าง และคลิกที่ปุ่ม send .

การดาวน์โหลดไฟล์บทความจากฐานข้อมูล Scopus

          Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีการรวบรวมบทความ และการอ้างอิงจากวารสารวิชาการทางด้านต่างๆ ในรูปแบบทคัดย่อ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลวิชาการสากลที่สำคัญ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่าน https://www.scopus.com ซึ่งวิธีการทำการดาวน์โหลดไฟล์บทความจากฐานข้อมูล Scopus มีวิธีการดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ของ Scopus ที่นี่ จากนั้นทำการ login เข้าสู่ระบบ ค้นหาบทความวิชาการตามที่ต้องการด้วย key การค้นหาต่างๆ (ตัวอย่างค้นหาด้วยชื่อผู้เขียน) และกดที่ปุ่ม search เพื่อค้นหา . . กรณีที่มีผลการค้นหาคล้ายคลึงกันหลายรายการให้เลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข1) และคลิกที่ Show Document เพื่อดูรายการ (หมายเลข2) . . ปรากฏรายการของบทความให้เลือกรายการที่ต้องการ (สามารถเลือกทั้งหมดได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม All) เมื่อได้รายการที่ต้องการแล้วให้คลิกที่เครื่องหมายลูกศรชี้ลงใกล้คำว่า C SV export (หมายเลข1) . . จะแสดงแบบฟอร์มสำหรับระบุข้อมูลที่ต้องการ […]

การเพิ่มข้อมูลบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล

เนื่องจากระบบจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลบทความตีพิมพ์ของอาจารย์มีการเก็บข้อมูลบทความที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งเกิดมาจากค้นหาบทความทางวิชาการด้วยคำค้น (keyword) ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลของทั้ง ISI และ Scopus โดยมีการนำข้อมูลบทความเข้าสู่ระบบตั้งแต่เมื่อมีการทำการติดตั้งระบบ iThesis ในเมนู Publication & IP ของอาจารย์ ให้ทำการคลิกที่แท็บ Search in Publication Database . .  . ระบบจะทำการแนะนำ (Suggestion) บทความที่คาดว่าเป็นของอาจารย์ โดยกลไกคือ ระบบจะตรวจสอบชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ (Authoring name) ของอาจารย์ว่าตรงกับชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ของบทความในฐานข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่  หากพบว่าตรงกันจะแสดงรายการขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์ได้ทำการยืนยัน (Verify) ว่าบทความนั้นเป็นของตน แต่ในกรณีที่ไม่พบว่ามีบทความใด ๆ ที่มีชื่อในการตีพิมพ์ตรงกับของอาจารย์เลย แสดงว่าข้อมูลบทความวิจัยในฐานข้อมูลอาจมีไม่ครบถ้วน หรือไม่ครอบคลุมนั่นเอง ดังนั้นในส่วนของการค้นหาข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ทางผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของฐานข้อมูลบทความทางวิชาการได้ โดยเข้าเว็บไซต์ iThesis และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่เมนู Curriculum portfolio > Link to portfolio  .  .   ​จากนั้นจะปรากฏแท็บ Portfolio ให้คลิกที่เมนู […]

การใช้งานเมนู Proposal ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin)

เมนู Proposal เมนู Proposal เป็นเมนูที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้งานเพื่อตรวจสอบการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ทั้งในส่วนของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืออื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถาบันนั้น ๆ จะกำหนด โดยระบบจะเก็บข้อมูลแยกเป็นภาคการศึกษา คณะ สาขาหรือภาควิชา และจะมีข้อมูลการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถทำการ Export เป็นไฟล์ CSV ได้ เมื่อคลิกที่เมนู Proposal จะพบแสดงเมนูย่อยประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ที่มีการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น ประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์), Thesis (วิทยานิพนธ์), Independent (การค้นคว้าอิสระ) และ Thematic paper (สารนิพนธ์) ที่มีการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระบบไอทีสิส วิธีการใช้งานเมนู Proposal  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการเข้าสู่ระบบผ่าน Web Portal ในบทบาท Admin (ผู้ดูแลระบบ) ให้กดปุ่มเมนู Proposal […]