การใช้เมนู Draft Version ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Staff)

เมนู Draft Version  เมนู Draft Version เป็นเมนูที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล และรายชื่อของนิสิตนักศึกษาผู้ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft of thesis / IS) ที่รอการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่างสำหรับรูปแบบการวิจัยจะมีการทำเอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ตามคณะ และตามภาคการศึกษา โดยจะมีข้อมูลการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งสามารถ Export เป็นไฟล์ CSV ได้ โดยวิธีการใช้งานจะเป็นลักษณะเดียวกันกับเมนู Proposal ตามบทบาท เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) และ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย   โดยเมนู Draft Version นี้ จะปรากฎขึ้นในกรณีที่สถาบันนั้น ๆ มีกระบวนการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft thesis) ซึ่งหากในสถาบันใดไม่มีมีขั้นตอนนี้ จะไม่มีปุ่มนี้ปรากฎขึ้น  วิธีการใช้งานเมนู Draft Version  คลิกที่เมนู Draft Version  เลือกข้อมูลประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล โดยข้อมูลประเภทแต่ละเมนู คือรูปแบบการวิจัยที่จะปรากฎเป็นเมนูย่อยว่าประเภทใดจะมีการทำวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษา เลือกเงื่อนไขในการตรวจสอบข้อมูล ได้แก่ […]

การดาวน์โหลดไฟล์บทความทางวิชาการจากฐานข้อมูล ISI

ISI คือ ฐานข้อมูลของเว็บไซต์อ้างอิงวารสารทางวิชาการ การทำการดาวน์โหลดบทความจากฐานข้อมูล ISI มีวิธีการดังนี้ เข้าไปยังเว็บไซต์ของ Scopus ได้ ที่นี่ ทำการค้นหาบทความวิชาการตามที่ต้องการด้วยการใส่ key การค้นหาตามที่ต้องการ(จากตัวอย่างทำการค้นหาด้วยชื่อผู้เขียน) และกดปุ่ม search เพื่อทำการค้นหา . . คลิกเปลี่ยนประเภทของไฟล์เพื่อการ download ให้เลือกตัวเลือก save to other file format . . ระบุข้อมูลดังรูปภาพด้านล่าง และคลิกที่ปุ่ม send .

การดาวน์โหลดไฟล์บทความจากฐานข้อมูล Scopus

          Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่มีการรวบรวมบทความ และการอ้างอิงจากวารสารวิชาการทางด้านต่างๆ ในรูปแบบทคัดย่อ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลวิชาการสากลที่สำคัญ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้ผ่าน https://www.scopus.com ซึ่งวิธีการทำการดาวน์โหลดไฟล์บทความจากฐานข้อมูล Scopus มีวิธีการดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์ของ Scopus ที่นี่ จากนั้นทำการ login เข้าสู่ระบบ ค้นหาบทความวิชาการตามที่ต้องการด้วย key การค้นหาต่างๆ (ตัวอย่างค้นหาด้วยชื่อผู้เขียน) และกดที่ปุ่ม search เพื่อค้นหา . . กรณีที่มีผลการค้นหาคล้ายคลึงกันหลายรายการให้เลือกรายการที่ต้องการ (หมายเลข1) และคลิกที่ Show Document เพื่อดูรายการ (หมายเลข2) . . ปรากฏรายการของบทความให้เลือกรายการที่ต้องการ (สามารถเลือกทั้งหมดได้ โดยให้คลิกที่ปุ่ม All) เมื่อได้รายการที่ต้องการแล้วให้คลิกที่เครื่องหมายลูกศรชี้ลงใกล้คำว่า C SV export (หมายเลข1) . . จะแสดงแบบฟอร์มสำหรับระบุข้อมูลที่ต้องการ […]

การเพิ่มข้อมูลบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล

เนื่องจากระบบจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลบทความตีพิมพ์ของอาจารย์มีการเก็บข้อมูลบทความที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งเกิดมาจากค้นหาบทความทางวิชาการด้วยคำค้น (keyword) ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลของทั้ง ISI และ Scopus โดยมีการนำข้อมูลบทความเข้าสู่ระบบตั้งแต่เมื่อมีการทำการติดตั้งระบบ iThesis ในเมนู Publication & IP ของอาจารย์ ให้ทำการคลิกที่แท็บ Search in Publication Database . .  . ระบบจะทำการแนะนำ (Suggestion) บทความที่คาดว่าเป็นของอาจารย์ โดยกลไกคือ ระบบจะตรวจสอบชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ (Authoring name) ของอาจารย์ว่าตรงกับชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ของบทความในฐานข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่  หากพบว่าตรงกันจะแสดงรายการขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์ได้ทำการยืนยัน (Verify) ว่าบทความนั้นเป็นของตน แต่ในกรณีที่ไม่พบว่ามีบทความใด ๆ ที่มีชื่อในการตีพิมพ์ตรงกับของอาจารย์เลย แสดงว่าข้อมูลบทความวิจัยในฐานข้อมูลอาจมีไม่ครบถ้วน หรือไม่ครอบคลุมนั่นเอง ดังนั้นในส่วนของการค้นหาข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ทางผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของฐานข้อมูลบทความทางวิชาการได้ โดยเข้าเว็บไซต์ iThesis และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่เมนู Curriculum portfolio > Link to portfolio  .  .   ​จากนั้นจะปรากฏแท็บ Portfolio ให้คลิกที่เมนู […]

การใช้งานเมนู Proposal ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin)

เมนู Proposal เมนู Proposal เป็นเมนูที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ใช้งานเพื่อตรวจสอบการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา ทั้งในส่วนของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรืออื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถาบันนั้น ๆ จะกำหนด โดยระบบจะเก็บข้อมูลแยกเป็นภาคการศึกษา คณะ สาขาหรือภาควิชา และจะมีข้อมูลการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถทำการ Export เป็นไฟล์ CSV ได้ เมื่อคลิกที่เมนู Proposal จะพบแสดงเมนูย่อยประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ที่มีการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น ประเภทเอกสารวิทยานิพนธ์ Dissertation (ดุษฎีนิพนธ์), Thesis (วิทยานิพนธ์), Independent (การค้นคว้าอิสระ) และ Thematic paper (สารนิพนธ์) ที่มีการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ในระบบไอทีสิส วิธีการใช้งานเมนู Proposal  หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการเข้าสู่ระบบผ่าน Web Portal ในบทบาท Admin (ผู้ดูแลระบบ) ให้กดปุ่มเมนู Proposal […]

การเพิ่มข้อมูลบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล

          เนื่องจากระบบจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลบทความตีพิมพ์ของอาจารย์มีการเก็บข้อมูลบทความที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบ ซึ่งเกิดมาจากค้นหาบทความทางวิชาการด้วยคำค้น (keyword) ในเว็บไซต์ฐานข้อมูลของทั้ง ISI และ Scopus โดยมีการนำข้อมูลบทความเข้าสู่ระบบตั้งแต่เมื่อมีการทำการติดตั้งระบบ iThesis ในเมนู Publication & IP ของอาจารย์ ให้ทำการคลิกที่แท็บ Search in Publication Database . .    . ระบบจะทำการแนะนำ (Suggestion) บทความที่คาดว่าเป็นของอาจารย์ โดยกลไกคือ ระบบจะตรวจสอบชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ (Authoring name) ของอาจารย์ว่าตรงกับชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ของบทความในฐานข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่  หากพบว่าตรงกันจะแสดงรายการขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์ได้ทำการยืนยัน (Verify) ว่าบทความนั้นเป็นของตน แต่ในกรณีที่ไม่พบว่ามีบทความใด ๆ ที่มีชื่อในการตีพิมพ์ตรงกับของอาจารย์เลย แสดงว่าข้อมูลบทความวิจัยในฐานข้อมูลอาจมีไม่ครบถ้วน หรือไม่ครอบคลุมนั่นเอง ดังนั้นในส่วนของการค้นหาข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ทางผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลของฐานข้อมูลบทความทางวิชาการได้ โดยเข้าเว็บไซต์ iThesis และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบจากนั้นไปที่เมนู Curriculum portfolio > Link to […]

การใช้งานเมนูย่อย List of Advisors/Examiners ในเมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER ในบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin)

เมนู List of Advisors เมนู List of Advisors อยู่ภายใต้เมนู Manage Advisor/Examiner  ซึ่งเป็นเมนูสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ (Administrator) และเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา (Graduate staff) ใช้งานเพื่อเพิ่มรายชื่ออาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่อยู่ในระบบฯ ก่อนการเพิ่มรายชื่ออาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัย ส่วนประกอบของเมนู List of Advisors/Examiners ประกอบด้วย List of Advisors/Examiners  – แสดงจำนวนรายชื่อของอาจารย์ที่อยู่ภายในระบบ Search name – ส่วนของการค้นหาข้อมูล ฟอร์มการกรอกข้อมูล Citizen ID/Passport  – หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ท (กรณีที่เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ) Full Name TH  – ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (กรณีเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ให้กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง เช่น อดัม สมิธ) Full Name […]

การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ ในหน้าสารบัญ (style caption)

การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ในหน้าสารบัญ แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ตัวเอียงไม่แสดงผลในหน้าสารบัญ           ในการที่ผู้ใช้จัดทำสารบัญไม่ว่าจะเป็น สารบัญรูปภาพ สารบัญภาพประกอบ หรือสารบัญตารางก็ตาม ผู้ใช้(นิสิต/นักศึกษา)สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหัวข้อสารบัญได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ใช้(นิสิต/นักศึกษา)มีการใส่ชื่อวิทยาศาสตร์ลงในหัวข้อสารบัญ ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์จะมีการใช้รูปแบบตัวอักษรเอียง หรือขีดเส้นใต้ตามเหมาะสม แต่ในบางครั้งอาจพบปัญหาตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ไม่แสดงผลในหน้าสารบัญ การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ ในหน้าสารบัญ ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ดังภาพด้านล่าง ให้ผู้ใช้กำหนดเนื้อหาที่ต้องการให้ปรากฏในหน้าสารบัญตามปกติ กดที่ Figure . . เนื้อหาจะมาปรากฎในหน้าสารบัญ กลับมาที่หน้าเนื้อหา ให้นำ Cursor ลากคลุมดำคำในส่วนที่ต้องการ > คลิกขวา > ทำการกำหนดรูปแบบตัวอักษร(ในกรอบสีแดง) > Bookmark > รูปแบบตัวอักษรจะปรากฏในหน้าสารบัญตามที่ผู้ใช้ต้องการ . . แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ตัวเอียงไม่แสดงผลในหน้าสารบัญ เข้าไปยังหน้าสารบัญที่พบปัญหา เข้าไปที่ Home >  มุมขวาล่างของแถบ ribbon ดังภาพ . . เข้าไปที่ […]

ถาม-ตอบระบบ iThesis

คำถามที่พบบ่อยในการใช้งานระบบ iThesis    Q : มีคู่มือการใช้งานระบบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ A : ปัจจุบันยังไม่มีการจัดทำคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษฉบับเต็ม แต่นิสิตนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าไปศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ iThesis ในรูปแบบ Workflow (ฉบับย่อ) ได้ (ที่นี่) . Q : iThesis สามารถใช้งานกับ web browser ใดได้บ้าง A :  iThesis สามารถรองรับการใช้งานได้กับทุกโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ (web browser) แต่ web browser ที่แนะนำคือ Google Chrome เนื่องจาก web browser อื่นอาจส่งผลในด้านการแสดงผลของไฟล์ .pdf  จึงแนะนำว่าหากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ให้ใช้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ที่ต้องการ แล้วทำการเปิดในเครื่องจากไฟล์ที่ทำการดาวน์โหลดแทน   Q : ทำไมชื่อวิทยาศาสตร์ในหน้าสารบัญไม่สามารถทำให้เป็นตัวเอียงได้ […]

การแก้ไขเมื่อหน้าสารบัญ Dotted line (เส้นประ) ระหว่างหัวข้อเรื่อง และเลขหน้าไม่ปรากฏ

Microsoft Word นั้นมีฟังก์ชันที่เป็นตัวช่วยในการทำสารบัญ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสารบัญให้ผู้ใช้(นิสิต/นักศึกษา)อัตโนมัติ โดยใช้วิธีการอ้างอิงจากหัวข้อเรื่องที่ผู้ใช้ทำการกำหนดขึ้นนั่นเอง ทำให้หัวข้อเรื่องที่ผู้ใช้ทำการกำหนดขึ้น ปรากฏในสารบัญหลัก (Read more) ซึ่งระหว่างหัวข้อเรื่อง (Heading) และเลขหน้า (Page number) ของเล่มวิทยานิพนธ์นี้จะเชื่อมกันด้วยจุดไข่ปลา (dot) เชื่อมต่อกันเป็นเส้นประ (Dotted line) ทำให้บางครั้งผู้ใช้งานจะพบปัญหาเส้นประดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นในหน้าสารบัญ (Table of contents) ทำให้เลขหน้าเลื่อนมาทางซ้ายติดกับหัวข้อเรื่อง ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง   สาเหตุ และการแก้ไข         ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ มีจำนวนตัวอักษรน้อยเกินไป ซึ่งข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น คือ ทำการเพิ่มจำนวนตัวอักษร/จำนวนคำของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะทำสารบัญที่มีปัญหาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า10-15 ตัวอักษร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผสมพยัญชนะ และสระ โดย Microsoft Word จะใช้วิธีการคำนวณความยาวของหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อสร้าง dot ตามจำนวนที่กำหนดไว้นั่นเอง