(admin) แนวทางการแก้ไขกรณีอาจารย์ไม่สามารถเข้า portfolio ได้

หากผู้ใช้งานระบบบทบาทที่ปรึกษา (advisor) ที่สามารถล้อกอินเข้าสู่ระบบได้ แต่ไม่สามารถเข้าสู่เมนู portfolio ได้ ให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการเบื้องต้นดังนี้ 1. เข้าใช้งานด้วยบทบาทผู้ดูแลระบบ (admin) 2. ทำการ sync ข้อมูลอาจารย์เข้าสู่ Portfolio ที่เมนู IMPORT & SYNC DATA ดังรูป  

แนวทางการแก้ไขเมื่อพบการแสดงผลเป็น field codes (toggle field codes)

เมื่อผู้ใช้งานเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วพบว่าตำแหน่งต่างๆในเอกสารแสดงรูปแบบ field codes ซึ่งมีลักษณะดังรูป สามารถแก้ไขได้โดยการกด alt + F9 หรือ fn + alt + F9 จะทำให้ field codes กลับมาแสดงผลตามแบบที่ต้องการ และการเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างข้อความที่ต้องการกับ field codes จะเรียกว่าการทำ toggle field codes หากทำการกด alt + F9 หรือ fn + alt + F9 แล้วไม่สามารถ toggle field codes ได้ ให้ไปที่ file -> options และเลือก advanced จากนั้นไปที่ “Show document content” […]

(Admin) วิธีการแก้ไข เมื่อข้อมูลหน้า status หาย

การที่หน้า status ไม่มีรายชื่อนักศึกษาแสดงผล มีสาเหตุมาจากระยะเวลาเลยกำหนดจากภาคการศึกษาล่าสุดที่ตั้งค่าในระบบ และยังไม่มีการตั้งค่าภาคการศึกษาใหม่ที่เป็นปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มและตั้งค่าภาคการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน โดยดูจากบทความ “การใช้งานเมนูย่อย Academic year” (Admin) การใช้งานเมนูย่อย Academic year ทั้งนี้เมื่อขึ้นภาคการศึกษาใหม่ รายชื่อที่ยังไม่ complete จะถูกส่งไปยังภาคการศึกษาล่าสุดที่ตั้งค่าเสมอ

Error: Object reference not set to an instance of an object

เมื่อผู้ใช้งานทำการ save to cloud แล้วพบกับ error “Object reference not set to an instance of an object” ดังรูป ซึ่งเป็น error ที่เกิดจาก word เอง ให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้ หากไม่สามารถ save to cloud ได้ตั้งแต่ครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าทำการลง Prerequisite programs หรือยัง โดยตรวจสอบได้ที่หน้า home page แถบ microsoft word add-in หากเคย save to cloud ได้ แต่ครั้งนี้ไม่สามารถทำได้ ให้ตรวจสอบดังนี้ ไปที่ review ในแถบคำสั่งของ word และเลือก […]

Error: The given path’s format is not supported.

เมื่อทำการ save to cloud แล้วพบ error “The given path’s format is not supported.” ดังรูป สาเหตุเกิดจากการที่ save ไฟล์ไว้ใน Onedrive ให้ทำการย้ายไฟล์ไป save ที่ drive อื่นในคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยทำการ save to cloud อีกครั้ง This error “The given path’s format is not supported.” as shown below was occurred when the file was saved in Onedrive. The […]

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนโปรแกรม Zotero

ผู้ใช้งานจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ของตนเองผ่านเว็บไซต์ของ Zotero โดยวิธีการในการสร้างบัญชีผู้ใช้มีดังนี้ ไปยังเว็บไซต์ www.zotero.org คลิกที่ปุ่ม Login ที่ปรากฏบริเวณด้านบนของหน้าเว็บพอร์ทัลของ Zotero คลิกที่ Register for a free account กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ปรากฏ Username Email Confirm Email Password Verify Password คลิกเพื่อติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อควา I’m not a robot คลิกที่ Register เพื่อยืนยันข้อมูลและสร้าง account เมื่อกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลจาก zotero เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ดังError! Reference source not found. คลิก link validate ที่ได้รับจากอีเมล จะมีการแสดงข้อมูลการยืนยันสำเร็จ พร้อมกับ login เข้าสู่ระบบ

การเพิ่มข้อมูลใน Zotero ด้วยตนเอง

หลังจากที่นิสิตนักศึกษาดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Zotero ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมเข้าสู่โปรแกรม Zotero สามารถดำเนินการได้หลายวิธีซึ่งจะขอแนะนำการนำเข้าข้อมูล 3 วิธีดังนี้ 1. การนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง (Manual Input) เปิดโปรแกรม Zotero คลิกที่ปุ่มเครื่องหมาย“+”  เพื่อเพิ่มรายการใหม่ ดังหมายเลข 1 เลือกประเภทของบทความที่ต้องการเพื่อทำการเพิ่มรายการบรรณานุกรมดังหมายเลข 2 กรอกข้อมูลตามที่ต้องการเพื่อเพิ่มรายการอ้างอิง โดยโปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ   2. การนำเข้าข้อมูลแบบ Direct export จากฐานข้อมูลสารสนเทศจากห้องสมุดต่าง ๆ ติดตั้งโปรแกรม Zotero Connector for Chrome เปิด Chrome Browser ไปที่ฐานข้อมูลสารสนเทศ (ULIMB) จากแหล่งต่าง จะสังเกตได้ว่าบนแถบส่วนขยายปรากฏรูปเอกสาร ซึ่งเป็นโปรแกรมส่วนขยายของโปรแกรม Zotero ดังภาพ เมื่อคลิกแล้วนิสิตนักศึกษาสามารถเลือกที่จัดเก็บ หรือโฟลเดอร์บน Zotero ได้ เมื่อเปิดโปรแกรม Zotero บน desktop […]

การจัดการรายการอ้างอิงในโปรแกรม Zotero

นิสิตนักศึกษาสามารถดำเนินการแทรก ลบ หรือแก้ไขรายการอ้างอิงในโปรแกรม Zotero ได้ โดยดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ 1. การแทรกรายการอ้างอิงด้วย Zotero หลังจากนิสิตนักศึกษาได้มีการเตรียมข้อมูลรายการอ้างอิงตามวิธีก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้งานแทรกรายการอ้างอิงบนโปรแกรม  Microsoft Word  ได้ดังนี้ เปิด Microsoft Word และไปยังตำแหน่งที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง คลิกเมนู Zotero บนแถบ Ribbons ของ Microsoft Word ดังหมายเลข 1 และคลิกที่เมนู Add/Edit Citation ดังหมายเลข 2 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการตั้งค่ารูปแบบของดัชนีตัวอ้างอิง (citation) ให้เลือกรูปแบบที่ต้องการและคลิกปุ่ม OK ในหน้ากระดาษบน Microsoft Word จะปรากฏช่องสำหรับค้นหารายการอ้างอิง ให้ทำการค้นหาและคลิกไปยังรายการที่ต้องการ เมื่อคลิกในรายการที่ต้องการแล้วจะปรากฏรายการอ้างอิงบนหน้ากระดาษ   2. การลบรายการอ้างอิง คลิกขวาที่รายการอ้างอิงที่ต้องการจะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้เลือก Move Item to […]

(Admin) การ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข บทบาทที่เมนู Committee & Examiner

นิสิตนักศึกษาจะมีการใช้งานเมนู Committee & Examiner เพื่อเพิ่มรายชื่อ และกรอกข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คณะกรรมการ ประธานกรรมการสอบ และบทบาทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปรากฏอยู่บนเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งการใช้งานในเมนูดังกล่าวจะปรากฏดังภาพด้านล่าง (กรอบสีแดง) หากผู้ดูแลระบบต้องการลบ หรือแก้ไขบทบาทที่เมนู committee & examiner เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้   กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่เคยเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบไอทีสิส ให้ทำการจัดเตรียมโปรแกรมและตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อระบบ ดังต่อไปนี้ ติดตั้งโปรแกรม WinSCP (download) ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบโดยใช้กลไกของ SSH key-based authentication สามารถศึกษาวิธีติดตั้งได้ ที่นี่ กรณีที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบไอทีสิสอยู่แล้ว หรือเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดไฟล์ทั้งสองไฟล์ที่ path /home/volume/app-webapp/config/univ_{อักษรย่อชื่อสถาบันภาษาอังกฤษ}/committee/ID_list.conf   อธิบายข้อมูลภายในไฟล์ ID_list.conf [a01] คือ หมวดหมู่ ที่ปรึกษา [a02] คือ หมวดหมู่ ที่ปรึกษาร่วม [c01] คือ หมวดหมู่ ประธาน [c02] คือ หมวดหมู่ ประธานกรรมการบัญฑิตศึกษาประจำหลักสูตร [c03] คือ […]

(Admin) การเข้าถึง data files / การอ้างอิงของเล่มวิทยานิพนธ์จากระบบ และการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับผู้ดูแลระบบ

หากผู้ดูแลระบบต้องการไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลของสถาบันการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษาที่ต้องการเข้าถึงไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์หลังจบการศึกษาแล้ว ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ การจัดเตรียมโปรแกรมและตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อระบบ (กรณีที่ผู้ดูแลระบบยังไม่เคยเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบไอทีสิสมาก่อน) ติดตั้งโปรแกรม WinSCP (download) ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบโดยใช้กลไกของ SSH key-based authentication สามารถศึกษาวิธีติดตั้งได้ ที่นี่ ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบไอทีสิสอยู่แล้ว หรือเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้ โดยปกติแล้วระบบจะเก็บข้อมูลไฟล์วิทยานิพนธ์ของผู้เรียนที่ได้ “Save to cloud” จาก Microsoft Word Add-in อยู่ที่ /home/volume/app-webapp/file ให้เชื่อมต่อไปยัง path ดังกล่าว เมื่อเข้ามาแล้วจะพบรายชื่อ Folder แสดงผลเป็นเลข 2 หลัก ซึ่งจะถูกแทนด้วยรหัสนักศึกษา 2 หลักหน้า (ex. 54/) เลือก Folder ตามรหัสนักศึกษาอีกครั้ง โดยเลือกจากตัวเลข 2 หลักสุดท้ายของรหัสนักศึกษา (ex. 54/04) จะปรากฏรายการรหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้น และลงท้ายตามที่เลือกไว้ข้างต้น จากนั้นเลือก Folder ที่แสดงรหัสนักศึกษาที่ถูกต้อง […]