การใส่คำอธิบายและการสร้างหน้าสารบัญรูปภาพ/ตาราง

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 2016

Add-in 

 • 2017

Description:

ภายในเล่มวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มอาจประกอบด้วย

 • เนื้อหา
 • รูปภาพ
 • ตาราง
 • กราฟ

สำหรับคำบรรยายหรือชื่อของภาพ/ตาราง/กราฟ เหล่านั้น ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรม Microsoft Word เพื่อเพิ่มคำอธิบายได้โดยไม่ต้องกังวลว่าหากมีการแทรกภาพเข้ามาในภายหลังจะต้องทำการเรียงลำดับใหม่  เนื่องจากเครื่องมือนี้จะทำการเรียงลำดับรูปภาพ/ตารางให้อย่างอัตโนมัติ และเครื่องมือดังกล่าวช่วยร่นระยะเวลาในการทำสารบัญภาพ/ตารางที่ผู้ใช้งานจะต้องเปิดเอกสารกลับไปกลับมาเพื่อให้มั่นใจว่าเลขหน้าของภาพจะตรงกับชื่อภาพในสารบัญที่สร้าง
โดยเครื่องมือที่มาพร้อมกับโปรแกรม Microsoft Word จะมีวิธีการใช้งานอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

Solution:

รูปภาพ

 1. แทรกภาพที่ต้องการลงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์
  1. คลิกขวาที่รูปภาพ
  2. เลือกใช้คำสั่ง Insert caption120
 2. หลังคลิกที่คำสั่ง Insert Caption จะปรากฏกล่องเครื่องมือ Caption
  1. เลือก ป้ายชื่อ (Label) ที่ต้องการใช้งาน เช่น “รูปที่” หรือ “ภาพที่”
  2. เลือกตำแหน่งของการวางคำอธิบายที่ Position ว่าต้องการให้อยู่เหนือรูปภาพหรือใต้รูปภาพ
   121
  3. กรณีที่ตัวเลือกของ Label ไม่มีคำที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถสร้างขึ้นได้เอง
   122

   • คลิกที่ปุ่มคำสั่ง New label
   • โปรแกรมจะปรากฏกล่องเครื่องมือ New label เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุคำที่ต้องการใช้
   • คลิกที่ OK เพื่อยืนยันการสร้างป้ายชื่อดังกล่าว
    123
 3. หลังเลือกหรือสร้าง Label  ที่ต้องการใช้งานแล้ว
 4. คลิกที่ OK บนกล่องเครื่องมือ Caption
  122
 5. จะแสดงผลดังภาพ (ใต้ภาพจะปรากฏป้ายชื่อภาพ) และผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อภาพต่อจากคำว่า “ภาพที่ 10” ที่ระบบแสดงผลได้125

 

ตาราง

 1. แทรกตารางลงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์
 2. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ด้านบนซ้ายของตาราง (ตามที่ลูกศรชี้อยู่)
  km74
 3. เลือกใช้คำสั่ง Insert caption
  km75
 4. เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือ Caption ให้เริ่มตั้งค่าด้วยวิธีการดังนี้
  1. เลือกป้ายชื่อ (Label ที่หมายเลข 1) ที่ต้องการใช้ เช่น “ตารางที่”
  2. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวางป้ายชื่อ (Position ที่หมายเลข 2) หากไม่มีป้ายชื่อที่ต้องการใช้งานสามารถสร้างป้ายชื่อได้เองโดยการคลิกที่ New Label.. (หมายเลข 3)
  3. เมื่อตั้งค่าครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ OK (หมายเลข 4) เพื่อยืนยัน
   km76
 5. หลังเลือก Label ที่ต้องการใช้งานแล้ว
  1. คลิกที่ OK บนกล่องเครื่องมือ Caption (ในในข้อ 4 ข้อย่อยที่ 3)
   ป้ายชื่อจะแสดงผลดังภาพ (เหนือตารางจะปรากฏป้ายชื่อตาราง)
  2. ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ชื่อตารางต่อจากคำว่า “ตารางที่ 1” ที่ระบบแสดงผลได้km77

 


 

การสร้างหน้าสารบัญภาพ/ตาราง

วิธีการที่จะอธิบายต่อไปนี้ หากทำหลังการสร้างป้ายชื่อให้ภาพหรือตารางแล้ว จะมีความสะดวกและรวดเร็วในการทำสารบัญภาพ/ตารางมากขึ้น

 1. พิมพ์คำว่า “สารบัญภาพ” หรือ “สารบัญตาราง” ลงในหน้าว่างที่ได้จากการ Generate template ซึ่งวางอยู่ต่อจากหน้าสารบัญที่ระบบสร้างให้ km79
 2. เรียกใช้เครื่องมือ Style ของโปรแกรมที่หมายเลข 7
  • ที่คำว่า “สารบัญตาราง” หรือ “สารบัญภาพ” (หมายเลข 1)
   เลือกใช้สไตล์ iThesis_style_1 (หมายเลข 3)
   และจัดกึ่งกลาง (หมายเลข 5)
  • ที่คำว่า “หน้า” (หมายเลข 2)
   เลือกใช้สไตล์ iThesis_style_Normal (หมายเลข 4)
   และจัดชิดขวา (หมายเลข 6)
   style02
 3. การนำเข้าข้อมูลลงในหน้าสารบัญที่เตรียมไว้ ทำได้ดังนี้
  1. เมนู Reference
  2. เลือกที่คำสั่ง Insert Table of Figuresstyle03
  3. เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือ Table of Figure ให้สังเกตที่หมายเลข 1
   1. ให้เลือก Caption label ที่ตรงกับป้ายชื่อที่ใช้ในเนื้อหาวิทยานิพนธ์
   2. คลิกที่ OK เพื่อนำเข้าข้อมูลลงในหน้าสารบัญตาราง/รูปภาพที่สร้างขึ้น
    km81
  4. ภายหลังการนำเข้าข้อมูลลงในสารบัญ จะได้ผลลัพธ์ดังภาพ
   km82
  5. กรณีที่ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลตารางหรือรูปภาพลงในเนื้อหาวิทยานิพนธ์มากขึ้น สามารถอัพเดตข้อมูลได้ดังนี้
   1. คลิกขวาที่ข้อมูล (หมายเลข 1)
   2. เลือก Update Field (หมายเลข 2)km83
   3. เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือ Update Table of Figure  ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าต้องการอัพเดทข้อมูลแบบใด
    • เลือก Update page numbers only เพื่ออัพเดตเพียงเลขหน้า หรือ
    • เลือก Update entire table เพื่ออัพเดตข้อมูลในสารบัญตาราง/รูปภาพที่เพิ่มขึ้นkm84
   4. หลังการอัพเดตข้อมูล ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles