Keyword

Applies to:

iThesis

Description:

คำสำคัญ หรือ Keyword อยู่ในเมนู Electronic Form คือคำที่แสดงถึงเนื้อหาสำคัญของวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยนั้นๆ ซึ่งสามารถนำไปสืบค้นในระบบฐานข้อมูล  โดยปกติวิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มจะมีคำสำคัญไม่เกิน 5 คำ โดยคำสำคัญของวิทยานิพนธ์สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยคำสำคัญจะปรากฏอยู่ในหน้าบทคัดย่อตามรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งการกรอกข้อมูลคำสำคัญมีวิธีการดังนี้

Solution:

  1. เข้าใช้งานที่เมนูย่อย Abstract โดยฟอร์มการกรอก Keyword จะอยู่ใต้ฟอร์ม Abstract ดังภาพทางด้านล่างkm9
  2. วิธีการกรอกข้อมูลสามารถอธิบายได้เป็นข้อๆ ดังนี้
    1. พิมพ์คำสำคัญลงในฟอร์ม (หมายเลข 1) ทีละคำ
    2. คลิกที่ปุ่ม ADD (หมายเลข 2) เพื่อบันทึกคำสำคัญที่กรอกลงในฟอร์ม
      **ไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค ” ” หรือทับ ” ” คั่นระหว่างคำ
  3. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง “Save” เพื่อบันทึกการเพิ่มข้อมูลคำสำคัญkm11

*กรณีที่ต้องการลบคำสำคัญ ให้คลิกที่กากบาทด้านหลังของคำที่ต้องการลบ
ระบบจะมี pop-up แจ้งขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการลบข้อมูล

Tiny URL for this post:
 

Related Articles