Abstract

Applies to:

iThesis

Description:

เมนู Abstract อยู่ภายใต้เมนู Electronic Form เป็นเมนูสำหรับกรอกข้อมูลบทคัดย่อ หรือเป็นการเขียนแสดงข้อมูลสำคัญของการวิจัย โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำสำคัญ  ซึ่งการเขียนบทคัดย่อผ่านฟอร์มในระบบ สามารถทำเป็นตัวเอียง ตัวห้อย ตัวยกได้ โดยมีวิธีการกรอกข้อมูลและการใช้เครื่องมือดังนี้

Solution:

 1. เข้าใช้งานที่เมนูย่อย Abstract
 2. กรอกข้อมูลบทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษลงในฟอร์มที่ปรากฏขึ้น
  km169
 3. หากต้องการทำตัวเอียง ตัวยก ตัวห้อย การขึ้นย่อหน้าใหม่ หรือการขึ้นบรรทัดใหม่
  สามารถทำได้ตามคำอธิบายทางด้านล่างนี้

  1. ตัวเอียงkm170
   1. ไฮไลท์คำที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวเอียง ดังหมายเลข 1
   2. คลิกที่เครื่องหมาย I : Italic ดังหมายเลข 2
  2. ตัวยกkm172
   1. ไฮไลท์คำที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมายเลข 1
   2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2
  3. ตัวห้อยkm171
   1. ไฮไลท์คำที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมายเลข 1
   2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Subscript ดังหมายเลข 2
  4. การขึ้นย่อหน้าใหม่
   1. วางเคอร์เซอร์หน้าคำที่ต้องการให้ขึ้นย่อใหม่
   2. กดปุ่ม Enter
  5. การขึ้นบรรทัดใหม่
   1. วางเคอร์เซอร์หน้าคำที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่
   2. กดปุ่ม Shift + Enter
 4. บันทึกการกรอกข้อมูลด้วยการกดปุ่ม Save

และการกรอกข้อมูลคำสำคัญ หรือ Keyword สามารถศึกษาได้จากบทความ Keyword

 

หมายเหตุ:

กรณีที่วิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เมนู Abstract จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มเติมคำสำคัญ (keyword)  ได้

Tiny URL for this post:
 

Related Articles