Biography

Applies to:

iThesis

Description:

ประวัติผู้วิจัย, ประวัติผู้เขียน หรือ Biography คือข้อมูลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ที่จะปรากฎอยู่ในหน้าประวัติผู้เขียนท้ายเล่มวิทยานิพนธ์ โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวลงในเมนู Biography ซึ่งอยู่ภายใต้เมนู  Electronic Form โดยมีวิธีการการข้อมูลดังนี้

Solution:

 1. เข้าใช้งานที่เมนูย่อย Biography
 2. ระบุข้อมูลของผู้เขียนวิทยานิพนธ์ให้ตรงตามหัวข้อในฟอร์ม
  1. Name – ชื่อนามสกุล
  2. Date of Birth – วันเกิด
  3. Place of Birth – สถานที่เกิด
  4. Institutions attended –  ประวัติการศึกษา
  5. Home address – ที่อยู่
  6. Publication – ผลงานการตีพิมพ์
  7. Award received – รางวัลที่เคยได้รับ
  8. Work Experiences – ประสบการณ์ทำงาน

   km176

 3. บันทึกผลการกรอกข้อมูลด้วยการคลิกที่ปุ่ม Savekm177
หมายเหตุ:

กรณีที่วิทยานิพนธ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เมนู Biography จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

Tiny URL for this post:
 

Related Articles