Template Setting

Applies to:

iThesis

Description:

เมนู Template Settings อยู่ภายใต้เมนู Electronic Form  ซึ่งเป็นเมนูที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และตั้งค่าขนาดตัวอักษรที่จะปรากฏบนเทมเพลตของวิทยานิพนธ์ได้  โดยมีวิธีการในการตั้งค่าในส่วนต่างๆ ดังนี้

 1. เข้าใช้งานเมนู Template Settings จะพบว่าที่เมนูดังกล่าวมีการตั้งค่า 2 ส่วนkm178
  • (ส่วนที่ 1) เลือกตั้งค่าภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ที่ส่วนของ Template language & fonttamplate setting01
   • (1) Language เลือกรูปแบบภาษาที่เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย/ภาษาอังกษฤษ)
   • (2) Theme font เลือกแบบอักษรที่ใช้ในเล่มวิทยานิพนธ์
  • (ส่วนที่ 2) เลือกตั้งค่าขนาดตัวอักษรของแต่ละหน้าที่ระบบ Generate ให้ ที่ Page font size (.pt)km180
 2. บันทึกผลการตั้งค่าโดยการคลิกที่ปุ่ม Savetamplate setting02

Tiny URL for this post:
 

Related Articles