Topic

Applies to:

iThesis

Description:

เมนู Topic อยู่ภายใต้เมนู Electronic Form 
เป็นเมนูสำหรับกรอกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  โดยที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่กรอกลงในฟอร์มดังกล่าวสามารถทำเป็นตัวเอียง ตัวห้อย ตัวยกได้  มีวิธีการกรอกข้อมูลและการใช้เครื่องมือต่างๆ ดังนี้

 1. เข้าใช้งานที่เมนูย่อย Topic
  topic
 2. กรอกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามลำดับ
 3. กรณีต้องการทำตัวให้ตัวอักษรเป็นตัวเอียง ตัวยก ตัวห้อยหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถอธิบายวิธีการได้ดังนี้
  1. ตัวเอียงkm164
   1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวเอียง ดังหมายเลข 1
   2. คลิกที่เครื่องหมาย I : Italic ดังหมายเลข 2
  2. ตัวยกkm166
   1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวยก ดังหมายเลข 1
   2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Superscript ดังหมายเลข 2
  3. ตัวห้อยkm165
   1. ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้อักษรเป็นตัวห้อย ดังหมายเลข 1
   2. คลิกที่เครื่องหมาย X2 : Subscript ดังหมายเลข 2
  4. การขึ้นบรรทัดใหม่
   ในกรณีที่ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์มีความยาวมาก และเมื่อทำการ generate template แล้ว  กลับพบว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ปรากฎขึ้นในหน้าปกมีการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ไม่สวยงาม ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข หรือตัดคำเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ได้ด้วยการคลิกที่หน้าคำที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ และกดปุ่ม Shift+Enter  บนแป้นพิมพ์เพื่อให้คำหรือประโยคนั้นขึ้นบรรทัดใหม่km167
 4. บันทึกข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Savekm168

 

หมายเหตุ :

เมื่อได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เมนู Topic จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
ซึ่งหากต้องการแก้ไข ผู้ใช้งานจะต้องทำการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวิธีการในบทความ
>> การแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ <<

Tiny URL for this post:
 

Related Articles