แนะนำ Template มาตรฐานของระบบ iThesis

เทมเพลตมาตรฐานในระบบไอทีสิสมีทั้งหมด 5 รูปแบบ เนื่องจากในแต่ละมหาวิทยาลัยมีรูปแบบในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกันไป โดยเทมเพลตทั้ง 5 รูปแบบนี้ จะเป็นพื้นฐานให้กับทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำรูปแบบเทมเพลตมาตราฐานนี้ไปประยุกต์และปรับให้เข้ากับรูปแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยของตนเอง ซึ่งทั้ง 5 รูปแบบนี้มีหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ระบบรองรับให้สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 8 หน้า ได้แก่

  1. Cover First Page (TH): หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
  2. Cover First Page (EN): หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
  3. Cover Page (TH): หน้าปกภาษาไทย
  4. Cover Page (EN): หน้าปกภาษาอังกฤษ
  5. Approval Page (TH): หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย
  6. Approval Page (EN): หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ
  7. Abstract Page (TH): หน้าบทคัดย่อภาษาไทย
  8. Abstract Page (EN): หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ในแต่ละหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ดังที่ได้กล่าวไป จะมีความแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบเทมเพลตมาตราฐานทั้ง 5 รูปแบบ ซึ่งจะแสดงความแตกต่างในแต่ละหน้ากับเทมเพลตมาตราฐาน 5 รูปแบบ ดังนี้

1. Cover First Page (TH): หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย

ในหน้าปกแรกของเอกสารวิทยานิพนธ์นี้ จะมีความแตกต่างและมีความเหมือนในเทมเพลตแต่ละรูปแบบ โดยในบางรูปแบบจะมีหัวกระดาษที่เหมือนกัน และในบางรูปแบบจะมีส่วนท้ายของกระดาษที่เหมือนกัน จะเห็นได้จากภาพด้านล่างดังนี้

CoverFirstTH

2. Cover First Page (EN): หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ

ในหน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษนี้ ก็มีความแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ เช่นเดียวกับหน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย ซึ่งในหน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ จะมีความคล้ายกับฉบับภาษาไทย โดยที่เปลี่ยนจากข้อความภาษาไทยเป็นข้อความภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละรูปแบบเทมเพลตจะมีรูปแบบที่เหมือนกันในทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ จะเห็นได้จากภาพด้านล่างดังนี้

CoverFirstEN

3. Cover Page (TH): หน้าปกรองฉบับภาษาไทย

ในหน้าปกรองฉบับภาษาไทยจะมีความเหมือนกันในรูปแบบเทมเพลตทั้ง 5 รูปแบบ ไม่มีความแตกต่างกัน ในทุกส่วน นั่นคือ ส่วนหัวกระดาษ จนถึงส่วนท้ายหน้ากระดาษ

CoverTH

4. Cover Page (EN): หน้าปกรองฉบับภาษาอังกฤษ

ในหน้าปกรองฉบับภาษาอังกฤษจะมีความเหมือนกันในทุกรูปแบบเทมเพลตทั้ง 5 รูปแบบ เช่นเดียวกับหน้าปกรองฉบับภาษาไทย

CoverEN5. Approval Page (TH): หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย

ในหน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย จะเป็นหน้าที่มีความแตกต่างกันมากที่สุดที่แต่ละหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ เนื่องจากในแต่ละมหาวิทยาลัยมีผู้อนุมัติในการพิมพ์และการส่งวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับมหาวิทยาลัยของตนเองทั้งหมด 5 รูปแบบ ซึ่งกล่าวได้ว่าหน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยมี ทั้งหมด 5 รูปแบบที่ไม่เหมือนกัน จะเห็นได้จากภาพด้านล่างนี้

ApproveTH6. Approval Page (EN): หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ

ในหน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษนี้จะมีความคล้ายคลึงกับฉบับภาษาไทย โดยมีความแตกต่างกันแค่ในเรื่องของภาษา

ApproveEN7. Abstract Page (TH): หน้าบทคัดย่อภาษาไทย

ในหน้าบทคัดย่อภาษาไทยจะมีรูปแบบ 2 แบบเท่านั้น ซึ่งใน 2 แบบนี้จะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย นั่นคือ ในแบบหนึ่ง จะไม่มีเส้นใต้ระหว่างหัวเรื่องกับเนื้อหาบทคัดย่อ แต่ในแบบสองจะมีเส้นใต้ระหว่างหัวเรื่องกับเนื้อหาบทคัดย่อ โดยในเทมเพลตมาตรฐานของระบบไอทีสิสรูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่สามจะเป็นหน้าบทคัดย่อในแบบแรก นั่นคือ ไม่มีเส้นใต้ระหว่างหัวเรื่องกับเนื้อหาบทคัดย่อ แต่ในเทมเพลตรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 นั้นจะเป็นหน้าบทคัดย่อในแบบที่สอง นั่นคือ มีเส้นใต้ระหว่างหัวเรื่องกับเนื้อหาบทคัดย่อ

AbstractTH8. Abstract Page (EN): หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ในหน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบเดียวกันกับหน้าบทคัดย่อภาษาไทย ต่างกันเพียงเรื่องของภาษา

AbstractEN

Tiny URL for this post:
 

Related Articles