ตัวอย่างโครงสร้าง Template ตอนที่ 1 (หน้าปกนอก)

ตัวอย่างโครงสร้างเทมเพลตที่นำมาอ้างอิงนี้ เป็นเทมเพลตในรูปแบบที่ 1  แสดงการทำงานของเทมเพลตในแต่ละหน้า และแต่ละส่วนในเอกสารวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขตรงส่วนใดได้ 1. Cover First Page (TH): หน้าปกนอกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย ในหน้าปกนอกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทยจะมีการแยกส่วนทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบนสุด ในหน้ากระดาษจะประกอบด้วย ตราสัญญลักษณ์สถาบันการศึกษา และชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย จากภาพที่ 1 จะได้ ผลลัพธ์ ดังภาพที่ 2 โดยที่จะมีตัวแปร {{url_img_logo}} เป็นตัวแปรแทนตราสัญลักษณ์สถาบันการศึกษา ซึ่งในบางสถาบันการศึกษาจะไม่มีตราสัญลักษณ์สถาบันการศึกษาในหน้าปกนอกของวิทยานิพนธ์ จึงสามารถนำตัวแปรนี้ออกได้ และจะมีตัวแปร {{title_name_th}} เป็นตัวแปรแทนชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  2) ส่วนกลาง ในหน้ากระดาษจะประกอบไปด้วย ชื่อและนามสกุลของนิสิตนักศึกษา เป็นภาษาไทย จากภาพที่ 3 จะได้ ผลลัพธ์ ดังภาพที่ 4 โดยส่วนกลางในหน้าปกนอกวิทยานิพนธ์นี้ จะเป็นส่วนที่แสดงชื่อและนามสกุลของนิสิตนักศึกษาเป็นภาษาไทย โดยตัวแปรที่ใช้คือ {{student_name_th}} […]

ทำความรู้จักโครงสร้าง Template

ในระบบไอทีสิสจะมีรูปแบบเทมเพลตเอกสารวิทยานิพนธ์ตั้งต้นมาให้ทั้งหมด 5 รูปแบบ ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้งานได้ครั้งละ 1 แบบเท่านั้น นิสิตนักศึกษาทุกคนจะใช้รูปแบบเทมเพลตเดียวกันทั้งหมด โดยที่แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถแก้ไขเทมเพลตให้สามารถรองรับรูปแบบเทมเพลตของสถาบันการศึกษาตนเองได้ ซึ่งอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนภาษา HTML และ XML โดยโครงสร้าง Template จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดในการแก้ไขเทมเพลต ได้แก่ 1. Tag Tag คือ ลักษณะการระบุคำสั่งเพื่อใช้ในการแสดงผลของข้อมูล ในระบบไอทีสิสจะมีทั้ง Tag ในภาษา HTML และ Tag ที่กำหนดขึ้นมาเอง ซึ่งอยู่ในรูปแบบ <tag> … </tag> โดยในระบบไอทีสิสมี Tag ที่สำคัญในการใช้งาน ดังนี้ Tag name Descriptions TextBox  ทำหน้าที่เป็นเหมือนกล่องข้อความ ทำหน้าที่ครอบข้อความไว้ภายในโดยปกติแล้วจะใช้ เป็นตัวครอบ paragraph paragraph  ทำหน้าที่คล้าย p tag ใน html โดย […]

แนะนำ Template มาตรฐานของระบบ iThesis

เทมเพลตมาตรฐานในระบบไอทีสิสมีทั้งหมด 5 รูปแบบ เนื่องจากในแต่ละมหาวิทยาลัยมีรูปแบบในการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ที่แตกต่างกันไป โดยเทมเพลตทั้ง 5 รูปแบบนี้ จะเป็นพื้นฐานให้กับทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะสามารถนำรูปแบบเทมเพลตมาตราฐานนี้ไปประยุกต์และปรับให้เข้ากับรูปแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยของตนเอง ซึ่งทั้ง 5 รูปแบบนี้มีหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ที่ระบบรองรับให้สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด 8 หน้า ได้แก่ Cover First Page (TH): หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย Cover First Page (EN): หน้าปกแรกของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ Cover Page (TH): หน้าปกภาษาไทย Cover Page (EN): หน้าปกภาษาอังกฤษ Approval Page (TH): หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาไทย Approval Page (EN): หน้าอนุมัติของวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษ Abstract Page (TH): หน้าบทคัดย่อภาษาไทย Abstract Page (EN): หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ในแต่ละหน้าเอกสารวิทยานิพนธ์ดังที่ได้กล่าวไป […]