ทำความรู้จักโครงสร้าง Template

ในระบบไอทีสิสจะมีรูปแบบเทมเพลตเอกสารวิทยานิพนธ์ตั้งต้นมาให้ทั้งหมด 5 รูปแบบ ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช้งานได้ครั้งละ 1 แบบเท่านั้น นิสิตนักศึกษาทุกคนจะใช้รูปแบบเทมเพลตเดียวกันทั้งหมด โดยที่แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถแก้ไขเทมเพลตให้สามารถรองรับรูปแบบเทมเพลตของสถาบันการศึกษาตนเองได้ ซึ่งอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนภาษา HTML และ XML โดยโครงสร้าง Template จะประกอบไปด้วยข้อกำหนดในการแก้ไขเทมเพลต ได้แก่

1. Tag

Tag คือ ลักษณะการระบุคำสั่งเพื่อใช้ในการแสดงผลของข้อมูล ในระบบไอทีสิสจะมีทั้ง Tag ในภาษา HTML และ Tag ที่กำหนดขึ้นมาเอง ซึ่งอยู่ในรูปแบบ <tag> … </tag> โดยในระบบไอทีสิสมี Tag ที่สำคัญในการใช้งาน ดังนี้

Tag name

Descriptions

TextBox  ทำหน้าที่เป็นเหมือนกล่องข้อความ ทำหน้าที่ครอบข้อความไว้ภายในโดยปกติแล้วจะใช้ เป็นตัวครอบ paragraph
paragraph  ทำหน้าที่คล้าย p tag ใน html โดย paragraph ต้องอยู่ภายใต้ Text Box
table  ใช้สำหรับกำหนดตาราง
tr  คำสั่งกำหนดการสร้างแถว
td  คำสั่งกำหนดช่องเก็บข้อมูล
sign-table  แท็กที่ทำหน้าที่ครอบ ส่วนของรายเซ็น
sign  ใช้สำหรับวาดเส้นประ
sign-line  ใช้สำหรับใส่คำหรือชื่อใต้เส้นประ
sign-dmy  ใช้สำหรับวาดช่องกรอกวัน เดือน ปี

 2. Attributes

Attributes คือ ตัวแปรที่ใช้กำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมให้กับข้อมูลในคำสั่งภายใน Tag โดยที่จะมีการใส่ Attributes พร้อมกำหนดค่า Value ให้กับ Attribute ในคำสั่ง Tag ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบ <tag attribute=”value”> … </tag> โดยในระบบไอทีสิสจะมี Attributes ที่สำคัญในการใช้งาน ดังนี้

Attribute name

Descriptions

height  กำหนดค่าความสูงของแท็ก
width  กำหนดค่าความกว้างของแท็ก
font-size  ขนาดของฟ้อนต์ภาษาอังกฤษ
second-font-size  ขนาดของฟ้อนต์ภาษาไทย
SpaceAfter  ใช้กำหนดเว้นบรรทัด 1 บรรทัด ก่อนหน้าแท็กนั้น
SpaceBefore  ใช้กำหนดเว้นบรรทัด 1 บรรทัด หลังแท็กนั้น
align  ใช้กำหนดตำแหน่งของ content ภายในแท็ก (left, right, center)
font-bold  ใช้กำหนดขนาดความหนาของตัวอักษร
v-align  ใช้กำหนดตำแหน่งการแสดงผลของเนื้อหา (middle, top, bottom)
FirstLineIndent  ใช้กำหนดย่อหน้าแค่บรรรทัดแรกเท่านั้น
LeftIndent  ใช้กำหนดการเยื้องหน้าด้านซ้าย
RightIndent  ใช้กำหนดการเยื้องหน้าด้านขวา
line-space  ใช้เพื่อกำหนด line height ของเนื้อหาภายในแท็กที่กำหนด โดยจะกำหนดเป็น 1.5

3. Variable

Variable คือ ตัวแปรที่ระบบไอทีสิสกำหนดขึ้นมาเพื่อแสดงค่าต่างๆที่แตกต่างกันไปตามข้อมูลของนิสิตนักศึกษา/นักศึกษาแต่ละคนที่ได้มาจากข้อมูลที่นิสิตนักศึกษา/นักศึกษากรอกลงใน Web Portal โดยตัวแปรจะอยู่ในรูปแบบ {{ … }} เช่น {{univ_name_th}} จะเป็นตัวแปรที่แสดงชื่อสถาบันการศึกษาในรูปแบบภาษาไทย โดยในระบบไอทีสิสจะมีตัวแปรที่สำคัญในการใช้งาน ดังนี้

Variable name

Descriptions

{{url_img_logo}}  เก็บที่อยู่ของไฟล์รูปภาพที่ใช้สำหรับเทมเพลต
{{font_size}}  ขนาดตัวอักษณของ ภาษาอังกฤษ
{{font_size_second}}  ขนาดตัวอักษรของ ภาษาไทย
&nbsp;  เว้นวรรค
{{advisor_name_th}}  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาไทย
{{advisor_name_en}}  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษ
{{UP_advisor_name_en}}  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
{{abstract_content_en}}  เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศ ภาษาอังกฤษ
{{abstract_content_th}}  เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศ ภาษาไทย
{{keyword_en}}  เก็บค่าของคำสำคัญ ภาษาอังกฤษ
{{UP_keyword_en}}  เก็บค่าของคำสำคัญ ภาษาอังกฤษตัวพิม์ใหญ่
{{keyword_th}}  เก็บค่าของคำสำคัญ ภาษาไทย
{{student_name_th}}  ชื่อเต็มนิสิตนักศึกษา ภาษาไทย
{{student_name_en}}  ชื่อเต็มนิสิตนักศึกษา ภาษาอังกฤษ
{{UP_student_name_en}}  ชื่อเต็มนิสิตนักศึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
{{committee_name_en}}  ชื่อกรรมการสอบ ภาษาอังกฤษ
{{committee_name_th}}  ชื่อกรรมการสอบ ภาษาไทย
{{external_examiner_th}}  ชื่อกรรมการสอบภายนอก ภาษาไทย
{{external_examiner_en}}  ชื่อกรรมการสอบภายนอก ภาษาอังกฤษ
{{co_advisor_name_th}}  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาษาไทย   (กำหนดแท็กแล้ว)
{{co_advisor_name_en}}  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาษาอังกฤษ (กำหนดแท็กแล้ว)
{{co_advisor_en/th(1-3)}}  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาษาไทย   (กำหนดแท็กเอง)
{{committee_en/th(1-3)}}  ชื่อกรรมการสอบที่ปรึกษาร่วม ภาษาอังกฤษ (กำหนดแท็กเอง)
{{external_examiner_name_en/th(1-3)}}  ชื่อกรรมการภายนอกที่ปรึกษาร่วม ภาษาอังกฤษ (กำหนดแท็กเอง)
{{dean_name_th}}  ชื่อคณบดี ภาษาไทย
{{dean_name_en}}  ชื่อคณบดี ภาษาอังกฤษ
{{chairman_name_en}}  ชื่อประธานกรรมการ ภาษาอังกฤษ
{{chairman_name_th}}  ชื่อประธานกรรมการ ภาษาไทย
{{univ_name_th}}  ชื่อสถาบันการศึกษา ภาษาไทย
{{univ_name_en}}  ชื่อสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษ
{{UP_univ_name_en}}  ชื่อสถาบันการศึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
{{title_name_th}}  ชื่อหัวข้อของนิสิตนักศึกษา ภาษาไทย
{{title_name_en}}  ชื่อหัวข้อของนิสิตนักศึกษา ภาษอังกฤษ
{{UP_title_name_en}}  ชื่อหัวข้อของนิสิตนักศึกษา ภาษอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
{{word_thesis_en}}  ชื่อของการทำเล่ม ภาษาอังกฤษ
{{word_thesis_th}}  ชื่อของการทำเล่ม ภาษาไทย
{{UP_word_thesis_en}}  ชื่อของการทำเล่ม ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
{{degree_name_en}}  ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ
{{UP_degree_name_en}}  ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่
{{degree_name_th}}  ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย
{{major_name_en}}  ชื่อสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
{{UP_major_name_en}}  ชื่อสาขาวิชา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
{{major_name_th}}  ชื่อสาขาวิชา ภาษาไทย
{{department_name_th}}  ชื่อภาควิชา ภาษาไทย
{{department_name_en}}  ชื่อภาควิชา ภาษาอังกฤษ
{{UP_department_name_en}}  ชื่อภาควิชา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
{{faculty_name_en}}  ชื่อคณะ ภาษาอังกฤษ
{{UP_faculty_name_en}}  ชื่อคณะ ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
{{faculty_name_th}}  ชื่อคณะ ภาษาไทย
{{width_approval_sign}}  ความกว้างของแท็ก sign กำหนดไว้ที่ 8
{{width_approval_td}}  ความกว้างของแท็ก td กำหนดไว้ที่ 8
{{year_en}}  ปีการศึกษา ภาษาอังกฤษ ( ค.ศ.)
{{year_th}}  ปีการศึกษา ภาษาไทย (พ.ศ.)

Tiny URL for this post:
 

Related Articles