กรณีไม่สามารถเลือกเวอร์ชันส่งเป็นโครงร่างฯ หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้

Applies to:

iThesis :

2017

Description:

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการส่งวิทยานิพนธ์ในกระบวนการต่างๆ เช่น

  • โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal)
  • วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft thesis)
  • วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete thesis)

แต่เมื่อเข้าใช้งานที่เมนู Revision & Approval  กลับพบว่าไม่สามารถเลือกไฟล์เวอร์ชันใดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาได้ ดังที่แสดงในภาพ
revision

ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น นั่นหมายถึงผู้ใช้งานได้แก้ไขข้อมูลบางอย่างในเมนู Electronic Form ที่อาจเป็นข้อมูลในเมนู Topic (หัวข้อวิทยานิพนธ์), Committee & Examiner (รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ), Abstract (บทคัดย่อ), Acknowledgement (กิตติกรรมประกาศ)หรือ Biography (ประวัติผู้เขียน) เมนูใดเมนูหนึ่ง
ซึ่งทุกครั้งหลังการแก้ไขข้อมูลในแต่ละเมนูในข้างต้น เมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล จะมีกล่องข้อความแจ้งขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันการบันทึกข้อมูล ดังภาพทางด้านล่าง

pop-up

ดังนั้น ผู้ใช้งานจะต้อง Re-generate template เพื่ออัพเดตข้อมูลใหม่ที่กรอกลงในเว็บพอร์ทัล ลงในเทมเพลตใหม่อีกครั้งผ่าน Add-In ซึ่งเมื่อล็อกอินเข้าใช้งานที่ Add-In  แล้ว จะสังเกตเห็นว่าที่ปุ่มคำสั่ง Generate Template จะปรากฏสัญลักษณ์ “เครื่องหมายตกใจ” เป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีการแก้ไขข้อมูลในเมนู Electronic Form

adin01
ดังที่อธิบายในหัวข้อ การ Re-generate template หลังมีการแก้ไขข้อมูลในเมนู Electronics Form

**หมายเหตุ**

กรณีที่ไม่ได้แก้ไขข้อมูลใดๆ ในฟอร์มของเมนู Electronic form
ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกข้อมูล

Tiny URL for this post:
 

Related Articles