วิธีการขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (iThesis 2017)

Applies to:

iThesis 2017 

เป็นฟังก์ชันตัวเลือกซึ่งสามารถเปิด/ปิดได้ตามความเห็นสมควรของผู้ดูแลระบบ 

Description:

หากดำเนินการขอแก้ไขหัวขอวิทยานิพนธ์ เมื่อได้รับการอนุมัตินิสิต/นักศึกษาจะต้องดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) ซึ่งทางทีมงานมีความเห็นว่าการดำเนินงานในลักษณะนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งาน ดังนั้นในฟังก์ชัน iThesis 2017 นี้จึงมีการปรับเปลี่ยนให้คงสถานะการทำวิทยานิพนธ์ให้อยู่ในขั้นตอนเดิมไม่ว่าจะขอแก้ไขหัวข้อเมื่อนิสิตอยู่ในขั้นตอนวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft) หรือวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete)
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการขอแก้ไขหัวข้อแล้ว นิสิต/นักศึกษาสามารถดำเนินงานต่อจากขั้นตอนเดิมได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่

Solution:

             ในการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หลังจากที่ผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจะต้องทำการยื่นคำร้องขออนุมัติการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผ่านระบบก่อน โดยวิธีการมีดังนี้
1. เมื่อผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วระบบจะไม่ปรากฎปุ่ม Save หรือไม่สามารถแก้ไขหัวข้อได้ แต่จะปรากฏดังภาพด้านล่าง ให้คลิก click here จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้กรอกหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ที่ต้องการแก้ไข ดังแสดงหน้าต่าง Request for edit topic ภาพหากขั้นตอนอยู่ในระหว่างที่รออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft) จะไม่แสดงข้อความดังรูป)

01ภาพแสดง link ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

02ภาพแสดงหน้าต่าง Request for edit topic

2. ระบุหัวข้อใหม่ที่ต้องการแก้ไข (หมายเลข 1) จากนั้นคลิกปุ่ม Send Request ตามภาพ โดยสามารถทำตัวยก ตัวห้อย ตัวเอียงได้ จากนั้นคลิกปุ่ม “Send Request” (หมายเลข 2)
3. ระบบจะส่งอีเมลคำร้องขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปยังอยาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิตนักศึกษา

03ภาพตัวอย่างอีเมลขอความเห็นชอบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

4. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทำการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปยังเจ้าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และนิสิตนักศึกษา

04ภาพตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

5. หลังจากได้รับอีเมลเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ระบบจะส่งอีเมลอีกฉบับเพื่อขออนุมัติการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ โดยอีเมลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา นิสิตนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

05ภาพตัวอย่างอีเมลขออนุมัติการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์จากเจ้าหน้าที่

6. เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกผลการพิจารณา ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์จากเจ้าหน้าที่ ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารยที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ระบบจะทำการอัพเดทหัวข้อใหม่ในระบบให้

06
ภาพตัวอย่างอีเมลผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา

7. เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาผลเป็นอนุมัติและระบบอัพเดทข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ให้ในระบบ นิสิตนักศึกษาจะต้องทำการ Generate Template ใหม่ที่ระบบ iThesis Add-in และ Save to Cloud บันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์มาที่ Web portal

Tiny URL for this post:
 

Related Articles