วิธีการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ (iThesis 2017)

Applies to:

iThesis 2017 

เป็นฟังก์ชันตัวเลือกซึ่งสามารถเปิด/ปิดได้ตามความเห็นสมควรของผู้ดูแลระบบ 

Description:

ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาต้องการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ จะต้องดำเนินการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ และต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบจึงจะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลได้ โดยการส่งคำร้องขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์

Solution:

1. เข้าใช้งานที่เมนู Revision & Approval
2. คลิกเลือกเวอร์ชันของวิทยานิพนธ์เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่ง ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ขึ้นทางด้านขวาของเมนู Revision & Approval ดังภาพด้านล่าง

01ภาพแบบฟอร์มการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์

3. คลิกที่ลิงก์ click here (หมายเลข 2) ภายใต้ข้อความ “Change proposal details (topic, advisor or examiners) please click here to make an agreement request to advisor” ที่ปรากฎเหนือปุ่มคำสั่ง Save as DRAFT VERSION ดังภาพด้านบน (ในกรณีทางสถาบันการศึกษาที่ไม่มีขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ฉบับร่างระบบจะแสดงปุ่ม Save as COMPLETE VERSION แทน)
4. ระบบจะแสดงฟอร์มยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังภาพหน้าต่างยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยให้คลิกที่ OK เพื่อยืนยัน หรือคลิกที่ Cancel เพื่อยกเลิกการขอแก้ไข ระบบจะส่งอีเมลคำร้องขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิตนักศึกษา ดังตารางด้านล่าง

02ภาพหน้าต่างยืนยันการขอแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์

ลำดับ ผู้รับ หัวข้อ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สำเนา: อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
3 นิสิตนักศึกษา (Student) ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สำเนา: นักศึกษา)

ตารางอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการศึกษา

 

03ภาพตัวอย่างอีเมลขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

5. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทำการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และนิสิตนักศึกษา ดังตารางที่ 6 และที่เมนู Revision & Approval จะสามารถเลือกเวอร์ชันใหม่ส่งเป็น Proposal ได้อีกครั้ง และเมนู Electronic form ในเมนูย่อย Topic และ Committee & Examiner จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้

ลำดับ ผู้รับ หัวข้อ
1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก (Advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
2 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (Co-advisor) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สำเนา: อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
3 นิสิตนักศึกษา (Student) ผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (สำเนา: นักศึกษา)

ตารางอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวข้ออีเมล และรูปแบบเนื้อหาในอีเมลอาจจะแตกต่างกันในแต่ละสถาบันการศึกษา

04
ภาพตัวอย่างอีเมลแจ้งผลการพิจารณาการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์

6. เมื่อทำการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบเรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษาจะต้องทำการ Generate Template ใหม่ที่ระบบ iThesis Add-in และ Save to Cloud บันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์มาที่ Web portal
7. เลือกเวอร์ชันเอกสารที่ต้องการ และดำเนินการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ใหม่

Tiny URL for this post:
 

Related Articles