วิธีการทำให้หัวข้อเรื่องปรากฏในหน้าสารบัญหลัก

Applies to:

Microsoft Word :

 • 2013
 • 2016
 • 2017

Add-in :

 • 2017

หน้าสารบัญหลักที่ได้จากการ Generate template จะถูกล็อกไว้ทั้งหน้า กล่าวคือไม่สามารถแก้ไข, เพิ่มเติมDescription:

หรือลบข้อมูลในหน้าดังกล่าวได้  สำหรับวิธีการที่จะทำให้ข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อเรื่องต่างๆ ในแต่ละบท
ปรากฏในหน้าสารบัญหลักนั้นจะใช้เครื่องมือของ Add-in ที่ชื่อว่า Bookmark
โดยสามารถอธิบายการใช้งานดังใน Solution ดังนี้

Solution:

 1. Generate template ด้วยการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Generate Template บน Add-in
  เพื่อสร้างแม่แบบของการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์
 2. หลังการ Generate จะได้หน้าว่างเพื่อให้เริ่มเขียนวิทยานิพนธ์(หมายเลข 2)
  ซึ่งตามภาพจะพบว่ามีตัวเคอร์เซอร์ อยู่ข้างหน้าคำว่า Section break (next Page)
  หรืออาจไม่เห็นคำดังกล่าว แต่จะเห็นเป็นหน้าว่าง ๆ ที่อยู่ต่อจากหน้าสารบัญ
  .
  generate01.
 3. พิมพ์หรือวางเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ลงบนหน้าว่างที่ปรากฏ และเลือกใช้ Style ลงในหัวข้อเรื่องที่ต้องการให้ปรากฏในหน้าสารบัญstyle01
  วิธีการเลือกใช้ Style เบื้องต้น

  • ชื่อบท ให้เลือกใช้ iThesis_Index_1 โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
   1. ไฮไลท์ที่ชื่อบท (หมายเลข 1)
   2. เลือกใช้ Style เป็น iThesis_Index_1 (หมายเลข 2)
   3. จัดให้อยู่ตรงกลาง (หมายเลข 3)
   .
   generate03

  • หัวข้อหลัก ให้เลือกใช้ iThesis_Index_2 โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้
   1. ไฮไลท์ที่หัวข้อหลัก
   2. เลือกใช้ Style เป็น iThesis_Index_2
   หมายเหตุ: หัวข้อที่รองลงมาให้เลือกใช้ iThesis_Index ที่ตัวเลขมากขึ้น
 4. หลังการใช้ Style ลงในหัวข้อต่างๆ ในเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว แต่กลับพบว่าเมื่อมีการใช้งาน Section Break(Next page) ตามคำอธิบายในบทความ การขึ้นบทใหม่ด้วยเครื่องมือ section break กล่าวคือเมื่อขึ้นบทใหม่ แต่เลขหน้าของบทใหม่ กลับเริ่มต้นที่หน้า 1 ดังภาพ ให้แก้ไขตามคำอธิบายในบทความ การแสดงผลของเลขหน้าไม่ถูกต้องkm118
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขหน้า โดยการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Bookmark  เพื่ออัพเดทหมายเลขหน้าให้ถูกต้อง

bookmark

Tiny URL for this post:
 

Related Articles