[VDO] การใช้งานเมนู Report Data – Research Mapping

Applies to:

iThesis

Description:

วีดิโอแนะนำการใช้งานเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสในขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data ซึ่งเมนู Report Data ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูคือ After defense, Research Mapping และ Publication โดยที่วีดิโอนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งานของเมนูย่อย Research Mapping

สำหรับเมนูดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และก่อนผู้ใช้งานส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลที่เมนูนี้ให้เรียบร้อยก่อน

นาทีที่ 00.15 น. แนะนำเมนู Research mapping

นาทีที่ 00.18 น. การใช้งานเมนูย่อย Subject Area / Subject Category

นาทีที่ 00.22 น. การเพิ่มข้อมูลในส่วนของ Subject Area / Subject Category

นาทีที่ 00.44 น. การลบข้อมูลในส่วนของ Subject Area / Subject Category

นาทีที่ 00.54 น. การใช้งานเมนูย่อย Thailand Standard Industrial Classification

นาทีที่ 01.09 น. การใช้งานเมนูย่อย Research Classification

Tiny URL for this post:
 

Related Articles