[VDO] Create caption of Table

Applies to:

iThesis

Description:

วีดิโอการใช้งานระบบไอทีสิสนี้ กล่าวถึงวิธีการสร้างชื่อตาราง และการนำเข้าข้อมูลลงในสารบัญตาราง
โดยวิธีการดังกล่าว จะเริ่มใช้งานเมื่อผู้ใช้งานได้ทำการ Generate template วิทยานิพนธ์ผ่าน Add-in แล้ว

นาทีที่ 00.07 น. การสร้างชื่อตาราง และการทำสารบัญตาราง

นาทีที่ 00.15 น. การแทรกตารางลงในเอกสาร โดยใช้เครื่องมือ Insert

นาทีที่ 00.27 น. การใช้งานเครื่องมือ Insert Caption…

นาทีที่ 00.43 น. การสร้างป้ายชื่อขึ้นใหม่ โดยใช้เครื่องมือ New Label…

นาทีที่ 00.58 น. การสร้างหน้าสารบัญภาพ และการเลือกใช้ Style

นาทีที่ 01.10 น. การนำเข้าข้อมูลลงในหน้าสารบัญภาพที่สร้างขึ้น

นาทีที่ 01.30 น. การ Update ข้อมูลในหน้าสารบัญที่สร้างขึ้น

Tiny URL for this post:
 

Related Articles