[VDO] การใช้งานเมนู Report Data – Publication

Applies to:

iThesis

Description:

วีดิโอแนะนำการใช้งานเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสในขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data ซึ่งเมนู Report Data ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูคือ After defense, Research Mapping และ Publication โดยที่วีดิโอนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งานของเมนูย่อย Publication

สำหรับเมนูดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และก่อนผู้ใช้งานส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลที่เมนูนี้ให้เรียบร้อยก่อน

นาทีที่ 00.11 น. แนะนำส่วนประกอบของเมนู Publications

นาทีที่ 00.18 น. การใช้งานเมนูย่อย Real Time Search

นาทีที่ 00.58 น. การใช้งานเมนูย่อย Publication Forms

นาทีที่ 01.29 น. การใช้งานเมนูย่อย Your Publication


Tiny URL for this post:
 

Related Articles