[VDO] การใช้งานเมนู Report Data – After Defense

Applies to:

iThesis

Description:

วีดิโอแนะนำการใช้งานเว็บพอร์ทัลของระบบไอทีสิสในขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงในเมนู Report Data ซึ่งเมนู Report Data ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนูคือ After defense, Research Mapping และ Publication โดยที่วีดิโอนี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้งานของเมนูย่อย After defence

สำหรับเมนูดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และก่อนผู้ใช้งานส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ จะต้องกรอกข้อมูลที่เมนูนี้ให้เรียบร้อยก่อน

นาทีที่ 00.16 น. แนะนำเมนูย่อยของเมนู Report Data

นาทีที่ 00.29 น. การใช้งานเมนู After Defense

นาทีที่ 00.31 น. แนะนำส่วนประกอบของเมนู After Defense

นาทีที่ 01.00 น. วิธีการใช้งานในส่วนของการกรอกผลการตรวจความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรม Turnitin

นาทีที่ 01.17 น. วิธีการใช้งานในส่วนของการกรอกผลการตรวจการลักลอกวรรณกรรมผ่านระบบอักขราวิสุทธิ์

นาทีที่ 01.30 น. วิธีการใช้งานในส่วนของกรอกข้อมูลผลการสอบวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการสอบ

นาทีที่ 01.41 น. วิธีการกรอกข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อมัลติมีเดีย

นาทีที่ 02.07 น. วิธีการกรอกข้อมูลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

Tiny URL for this post:
 

Related Articles