การแสดงผลของเลขหน้าไม่ถูกต้อง

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 2016

Description:

ภายหลังการ Generate Template เพื่อสร้างแม่แบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์ เขียนเนื้อหาลงในเทมเพลต เลือกใส่ Style  พร้อมทั้งจัดหน้ากระดาษแล้ว เมื่อคลิกที่เมนู Bookmark เพื่ออัพเดทเนื้อหาและเลขหน้าลงในสารบัญ กลับพบว่าเลขหน้าที่ปรากฏบนสารบัญ ไม่ถูกต้อง*

page9

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเลขหน้าให้ถูกต้องได้โดยใช้วิธีการดังนี้

*หมายเหตุ :

เลขหน้าไม่ถูกต้องในที่นี้คือ อาจมีการแสดงผลของเลขหน้าเป็นเลข 1 หรือเลขหน้าอื่น ๆ แม้ว่าจะทำบทที่ 2 หรือ 3 ก็ตาม อันเนื่องจากมีการใช้ Section break (next page)

 1. วางเคอร์เซอลงบนหน้าที่ เลขหน้าไม่ถูกต้อง ในตำแหน่งใดก็ได้ของหน้ากระดาษ
 2. ทำตามวิธีการดังนี้
  1. คลิกที่เมนู Insert (หมายเลข 1) หรือ Double Click ที่หัวกระดาษของหน้าที่แสดงผลเลขหน้าผิด
  2. เลือกที่คำสั่ง Page Number (หมายเลข 2)
  3. เลือกที่คำสั่ง Format Page Numbers… (หมายเลข 3 ดังภาพ)page10
 3. โปรแกรมจะปรากฏกล่องเครื่องมือ Page Number Format  ดังภาพpagenum02

วิธีการใช้งานคำสั่งต่างๆ ของกล่องเครื่องมือ Page Number Format

 1. การตั้งค่า “Number format
  หรือการแสดงผลของเลขหน้าว่าต้องการให้เป็นตัวเลข หรือตัวอักษร หรืออื่นๆ

  • 1.1 การตั้งค่าเลขของหน้าสารบัญ โดยแบ่งเป็นสารบัญ 2 ภาษาดังนี้
   • สารบัญภาษาไทย
    – เลือกที่ Number format เป็นอักษรภาษาไทย “ก,ข,ค” หรือขึ้นอยู่กับที่บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกำหนด
   • สารบัญภาษาอังกฤษ
    – เลือกที่ Number format เป็น “i,ii,iii” หรือ “A,B,C” หรือ “a,b,c” หรือขึ้นอยู่กับที่บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยกำหนด
  • 1.2 การตั้งค่าเลขหน้าของเนื้อหาภายในเล่ม ให้เลือกที่ Number format เป็นตัวเลข “1,2,3”
   (จะสามารถใช้วิธีการนี้ได้ ต่อเมื่อใช้ section break (next page) ในการขึ้นบทใหม่)
   เมื่อตั้งค่าการแสดงผลเลขหน้าตามวิธีการในข้อ 1.1 หรือ 1.2 แล้ว ให้ตั้งค่าต่อที่ Page numbering
 2. การตั้งค่าในส่วนที่สอง “Page numbering
  • 2.1  หากต้องการให้เลขหน้าต่อจากบทก่อนหน้า
   ตัวอย่างเช่น หน้าสุดท้ายของบทที่ 1 มีเลขหน้าเป็น 3 และเมื่อขึ้นบทใหม่ ในความเป็นจริงเลขหน้าต้องเป็นเลข 4 แต่เมื่อใช้ section break (next page) อาจจะทำให้เลขหน้าเริ่มต้นที่ 1 ใหม่ เพราะฉะนั้นให้แก้ไข โดยการเลือกที่ Continue from previous section
  • 2.2  หากต้องการให้เลขหน้าขึ้นเป็นหน้า 1 หรือเลขหน้าใดๆที่ต้องการ ให้เลือกที่ “Start at
   1. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว(ตั้งค่าตามข้อ 2.1) ให้คลิกที่ปุ่ม OK
   2. จากนั้นไปที่ Ribbon iThesis คลิกที่ Bookmark เพื่ออัพเดทเลขหน้าที่ลงในสารบัญ และตรวจสอบความถูกต้องของเลขหน้าอีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles