การเลือกใช้ Style

Applies to:

Add-in ทุกเวอร์ชัน

Description:

ผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าหน้าสารบัญที่ได้จากการ Generate template จะไม่สามารถคลิก พิมพ์ หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการให้หัวข้อต่างๆ ปรากฏขึ้นในหน้าสารบัญที่ระบบสร้างให้ จะมีวิธีการดังนี้

1.การเปิดกล่องเครื่องมือ Style

ก่อนการเลือกใช้ Style ผู้ใช้งานจะต้องเปิดกล่องเครื่องมือของ Style ขึ้นมาก่อน โดยวิธีการเปิดกล่องเครื่องมือ Style มีดังนี้

 1. คลิกที่เมนู Home (หมายเลข 1)
 2. คลิกที่สัญลักษณ์ แสดง Style ทั้งหมดที่หมายเลข 2 ดังภาพstyle7
 3. เมื่อทำตามวิธีการในข้อ 1 แล้ว จะปรากฏกล่องเครื่องมือ Stylestyle01

 

2. การใช้งาน Style ลงในหัวข้อต่างๆ

 1. ไฮไลท์ที่ข้อความ หรือหัวข้อที่ต้องการให้ปรากฏในหน้าสารบัญ
  — ดังตัวอย่างคือไฮไลท์ที่ข้อความหมายเลข 1 (ดังภาพในข้อที่ 2)
 2. เลือกใช้ Style โดยการคลิกเลือกที่ iThesis_Index โดยเลือกที่ Style ใด Style หนึ่ง
  — ดังตัวอย่าง เลือกใช้ Style เป็น iThesis_Index_2style6
 3. คลิกที่ปุ่มคำสั่ง Bookmark บนแถบเครื่องมือ iThesisbookmark
 4. ตรวจสอบการแสดงผลของสารบัญที่หน้าสารบัญkm120

 

3. การเลือกใช้งาน Style

iThesis_Index_1

 • iThesis_Index_1…. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • ชื่อบท เช่น บทที่ 1 บทนำ
  • หัวเรื่องหลัก
   • สารบัญตาราง
   • สารบัญรูปภาพ
   • ภาคผนวก เป็นต้น

 

iThesis_Index_2

 • iThesis_Index_2…. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • หัวข้อหลัก เช่น 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 

iThesis_Index_3

 • iThesis_Index_3 …. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • หัวข้อรอง เช่น 3.2.1 ผลการทดสอบการใช้งาน

 

iThesis_Index_4

 • iThesis_Index_4 …. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • หัวข้อย่อย เช่น 4.3.2.1 ชื่อหัวข้อ

 

iThesis_Index_5

 • iThesis_Index_5 …. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • หัวข้อย่อย เช่น 5.4.3.2.1 ชื่อหัวข้อ

 

iThesis_Index_6

 • iThesis_Index_6 …. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • หัวข้อรอง เช่น 5.4.3.2.1.1 ชื่อหัวข้อ

 

iThesis_Style_Normal

 • iThesis_Normal …. จะสามารถเลือกใช้ได้ในกรณีที่ต้องการทำ
  • เนื้อหาของวิทยานิพนธ์

Tiny URL for this post:
 

Related Articles