วิธีปิดการใช้งานเครื่องมือ MathType

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 2016

Description:

การแจ้งเตือนในระหว่างการ Generate template ดังในภาพHighRule2

“The HeightRule method or property is not available because some or all of the object dose not refer to a table” 

หากมีการแจ้งเตือนดังในภาพ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ว่ามีการติดตั้งโปรแกรม MathType ได้หรือไม่ ซึ่งหากมีการติดตั้งอยู่ ขอให้ disable การทำงาน add-in ของโปรแกรมดังกล่าวออกไปก่อน
กรณีที่มีการติดตั้งโปรแกรม MathType  ที่ส่วนของแถบเครื่องมือ จะปรากฏเครื่องมือที่ชื่อว่า “MathType” ดังภาพ

HighRule3

เมื่อตรวจสอบ และพบว่ามีการติดตั้งโปรแกรม MathType ให้ผู้ใช้งานปิดการใช้งานของเครื่องมือดังกล่าว
(โดยไม่ต้อง Uninstall (ถอนการติดตั้ง)) ก่อนทำการ Generate template
และเมื่อ Generate template เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดการใช้งานของ MathType ขึ้นเพื่อใช้งานต่อได้

 Solution:

วิธีการ Disable MathType

 1. ภายหลังการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง Generate Template  และระบบมีการแจ้งเตือนดังภาพตัวอย่างในข้างต้น
  ให้ผู้ใช้งานปิดการแจ้งเตือนดังกล่าวลง พร้อมทั้งปิดไฟล์เอกสารนั้น
 2. คลิกที่เมนู File ดังภาพHighRule4
 3. เลือกที่เมนู Option ดังภาพ
  matht3
 4. เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือ Word Options ให้เลือกที่ Add-Ins ดังภาพ
  matht4
 5. MathType จะปรากฏอยู่ในหมวดหมู่ของ Active Application Add-ins
  ให้สังเกตที่ Type จะพบว่าเป็น Template ดังภาพHighRule5
 6. เมื่อทราบว่า MathType มี Type เป็น Template
  ให้ผู้ใช้งานสังเกตด้านล่างของกล่องเครื่องมือ Word Option
  จะพบ Drop-down list ที่ชื่อว่า Manage ให้ตั้งค่าด้วยวิธีการดังนี้

  1. ที่ Manage (หมายเลข 1)
  2. เลือกที่ Templates (หมายเลข 2)
  3. คลิกที่ Go…(หมายเลข 3) ดังภาพ เพื่อไปยังหน้าต่างการตั้งค่าต่อไปkm110
 7. เมื่อปรากฏกล่องเครื่องมือ Templates and Add-ins ที่แถบ Templates
  จะปรากฏ MathType Commands 6 for Word 2013 (หรือ 2010).dotm
  (ขึ้นอยู่กับ Microsoft Word รุ่นที่ติดตั้ง)
  ให้นำเครื่องหมายออกจากคำสั่งดังกล่าว และคลิก OK  เพื่อยืนยันการตั้งค่า
  matht7
 8. สังเกตที่แถบเครื่องมือ จะไม่มีแถบเครื่องมือของ MathType ปรากฏอยู่
  และให้ผู้ใช้งาน Generate template ใหม่อีกครั้ง

วิธีการ Enable MathType

การ Enable MathType จะใช้วิธีการเดียวกับการ Disable MathType ในข้างต้น
แต่ให้ทำเครื่องหมายหน้า MathType อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งาน
โดยหลังการเปิดใช้งานแล้ว ให้ปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วเปิดขึ้น เพื่อใช้งานอีกครั้ง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles