การสร้างชื่อตารางและรูปที่มีเลขบท Caption chapter number สำหรับทำสารบัญรูปตาราง

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 365
 • 2016
 • 2019

Description:

การสร้างชื่อตาราง ชื่อรูปภาพ หรือชื่อกราฟ ที่มีการแสดงหมายเลขของบทนั้นๆ
เช่น “รูปที่ 1.1” (รูปที่ 1 ของบทที่ 1)

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้จากเครื่องมือดังที่จะอธิบายในลำดับถัดไป
แทนการใช้การสร้าง Label  เป็น “ภาพที่ 1.” หรือ “ตารางที่ 1.” (วิธีการนี้จะใช้ต่อเมื่อเลขบทเป็นเลขโรมันแต่ต้องการให้เลขบทหน้าชื่อรูปตารางเป็นเลขอารบิค)

โดยหลังการ Generate Template จะได้หน้าว่าง ที่อยู่ถัดจากหน้าสารบัญ
ผู้ใช้งานจะเริ่มเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์ลงให้หน้าดังกล่าว ซึ่งวิธีการนี้จะเริ่มต้นด้วยการสร้างชื่อบท
ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้

Solution:

 1. เริ่มทำที่บทที่ 1  โดยการพิมพ์คำว่า “บทนำ” หรือ “Introduction” ลงในหน้าว่างต่อจากหน้าสารบัญ ดังภาพchap1
 2. ไฮไลท์ที่คำว่า “บทนำ” (หมายเลข 1) พร้อมกับเลือกใช้ใส่ style Heading 1  ดังภาพ (ต้องใช้ Heading 1 เท่านั้น ไม่สามารถใช้ iThesis index 1 ได้ เนื่องจากเป็น style หลักของ Word) chap2
 3. ไฮไลท์ที่คำว่า “บทนำ” (หมายเลข 1) ไปที่เครื่องมือ Multilevel List (หมายเลข 2)
  จากนั้นเลือกที่ Define New Multilevel List.. (หมายเลข 3) ดังภาพchap4
 4. จะปรากฏกล่องเครื่องมือ Define New Multilevel List  ให้คลิกที่ More ดังภาพchap5
 5. ตั้งค่าตามดังภาพ
  1. Click level to modify: ให้คลิกที่ 1 (Level 1)
  2. Enter formatting for number ให้พิมพ์คำว่า “บทที่ หรือ Chapter” ที่หน้าเลข 1
  3. ที่ Text indent at ให้ใส่ตัวเลขเป็น 0
  4. ที่ Aligned at ให้ใส่ตัวเลขเป็น 0
  5. ที่ Follow number with ให้เลือกที่ Nothing
  6. และคลิกที่ OK เพื่อยืนยัน
 6. หลังจากที่ตั้งค่าตามข้อ 5 แล้ว ผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อภาพ ตามขั้นตอนการใส่ชื่อภาพ
  ซึ่งจะใช้วิธีการตามบทความ การใส่คำอธิบายและการทำสารบัญรูปภาพ/ตาราง
  ซึ่งนอกจากจะทำตามขั้นตอนดังในบทความดังกล่าวแล้ว ยังมีส่วนที่ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
  คือให้คลิกปุ่ม Numbering ดังภาพ
  (กรณีที่เลือกใช้สารบัญรูปตารางที่สร้างจากระบบไอทีสิส จะต้องเลือกตั้งค่า caption ให้ถูกรายการ สังเกตได้จากระบบจะสร้าง caption ซ้ำกับที่มีอยู่ หรือเลือกจากรายการที่นิสิตนักศึกษาตั้งชื่อจากเมนู template settings ภายใต้ electronic form ที่หน้าไอทีสิสเว็บพอร์ทัล)

  num_lesson6

 7. จากนั้นจะได้กล่องเครื่องมือ Numbering
  ให้เลือกตั้งค่าตามภาพ คือทำเครื่องหมายที่ Include chapter number (หมายเลข 1)
  เลือกสัญลักษณ์ที่ Use separate  เช่น หากเลือกสัญลักษณ์เป็น . (period) ที่เอกสารจะแสดงผลเป็น ภาพที่1.1
  คลิก OK ที่กล่องเครื่องมือ Caption Numbering
  และคลิก OK ที่กล่องเครื่องมือ Captionnum_lesson7
 8. เอกสารจะแสดงผลดังภาพ และผู้ใช้งานสามารถตั้งชื่อภาพได้ทันที
  num_lesson8
 9. เมื่อแทรกรูปใหม่ ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ สามารถคลิกขวาและเลือก Insert caption ได้ทันที

 

Note:

 1. หากเป็นการแทรกตาราง ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าด้วยวิธีการเดียวกัน
  เพียงเปลี่ยนจาก “รูปที่” หรือ “ภาพที่” เป็น “ตารางที่”
 2. เมื่อมีการขึ้นบทใหม่ (การขึ้นบทใหม่มีมีเลขหน้า) ให้ใช้เมาส์ลากครอบตั้งแต่คำว่า “บทที่ 1 บทนำ
  โดยแถบสีดำอาจจะไม่ปรากฏที่คำว่า บทที่ ซึ่งไม่เป็นไร จากนั้นตัดลอก(Copy) และนำมาวาง(Paste)

  ที่หน้าที่ได้สร้างขึ้นเพื่อขึ้นบทใหม่
 3. การตั้งค่าบทที่ หรือ Chapter ให้ใช้ heading 1 ไม่ใช่ ithesis index 1

Tiny URL for this post:
 

Related Articles