แนวทางแก้ไขปัญหา Error :Entry size / stream mismatch

การ Save to cloud เพื่อทำการบันทึกไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์,วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้าสู่ web portal บางครั้งอาจพบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error) ในลักษณะ Error : Entry size/stream size mismatch โดยเป็นการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ หรือเนื้อหาในเอกสาร มีรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง เช่น เนื้อหาเกินจาก Grid ที่ระบบกำหนด โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ

แนวทางการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อเลือกวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง
 1. ทำการ Generate template หน้าเปล่าขึ้นมา (login iThesis add-in จากนั้นกดที่ปุ่ม Generate template จะทำให้ได้หน้า template เปล่าขึ้นมา ไม่มีเนื้อหา)
 2. ทำการ Inspect หรือ save to cloud
 3. หากดำเนินการตามข้างต้นแล้วไม่พบ error ดำเนินการแก้ไขตามบทความนี้ ไปยัง วิธีการแก้ไข
 4. หากดำเนินการตามข้างต้นแล้ว error แสดงดังเดิม ดำเนินการแก้ไขตามบทความดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่
วิธีการแก้ไข

gridlines

 1.  อันดับแรกให้นิสิตนักศึกษาไปที่แท็บ View แล้วทำการติ๊กถูกเลือก Gridlines จะปรากฎเส้นตารางขึ้นมาที่หน้าเอกสาร 
 2. หากตรวจสอบพบตาราง(ที่นิสิตนักศึกษาสร้าง) ที่เกินขอบตาราง(ที่ระบบสร้าง)อยู่ ให้กดเลือก Auto-fit ให้พอดีกับ window มีวิธีการดังนี้
  1.1 คลุมที่ตาราง จากนั้นคลิกขวา
  1.2 เลือกที่ AutoFit จากนั้นเลือกชนิดที่เหมาะสมกับเอกสารตนเอง เพื่อทำการปรับตารางให้พอดีกรอบ
  .
  JnIAUfGPExpdcBphnP1MU501DzIrWw1b5g
                  .
 3. หากมีเนื้อหาที่เกินตารางของระบบ ให้ทำการปรับไม้บรรทัด (Ruler) ด้านบนหน้ากระดาษเข้ามา
 4. ทำการตรวจสอบ file รูปหรือตารางแนวนอนที่มีการแปลงเป็นรูป ว่าเกินตารางของระบบหรือไม่ หากเกินให้ทำการย่อให้อยู่ในภาย Grid

หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้ close หน้าปัจจุบันแล้วดำเนินการดังนี้

 1. เปิด Microsoft word add-in พร้อมเข้าสู่ระบบ
 2. Generate template หน้าเปล่าขึ้นมา
 3. copy/paste เนื้อหาที่ต้องการนำมาใส่ในหน้าว่างที่ระบบจัดไว้ให้
 4. กดที่ Inspect หรือ Save to cloud หากยังคงพบ Error ให้ทำการ Re-Install Microsoft Office
 5. กดที่ Inspect หรือ Save to cloud หากยังคงพบ Error ให้ทำการ ติดตั้งโปรแกรม .NET Framework

Tiny URL for this post:
 

Related Articles