เครื่องมือ Navigation Pane

Applies to:

Microsoft Word:

  • 2013
  • 365
  • 2016

Description: 

เครื่องมือ Navigation pane เป็นเมนูที่ช่วยร่นระยะเวลาในการไปยังหัวข้อต่างๆ เช่น ขณะนี้ผู้ใช้งานกำลังเขียนเนื้อหาของบทที่ 3 แต่ต้องการไปยังหน้าสารบัญรูปภาพ เพื่ออัพเดตข้อมูล เป็นต้น  ตามที่ยกตัวอย่างในข้างต้น หากไม่ได้ใช้เครื่องมือ Navigation pane ผู้ใช้งานก็จะต้องใช้การเลื่อนหน้ากระดาษกลับขึ้นไปยังหน้าสารบัญภาพ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเลื่อนหาหน้าดังกล่าว

โดยเครื่องมือ Navigation pane จะแสดงหัวข้อต่างๆ ที่ผู้ใช้งานมีการใส่สไตล์ลงในหัวข้อ

Solution:

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word
  2. เมนู Viewview01
  3. กลุ่มเครื่องมือ Showview02
  4. เครื่องมือ Navigation Panenavi pane02
  5. จะแสดงผลดังภาพ
    navi pane01

Tiny URL for this post:
 

Related Articles