การแก้ไขเมื่อหน้าสารบัญ Dotted line (เส้นประ) ระหว่างหัวข้อเรื่อง และเลขหน้าไม่ปรากฏ

Microsoft Word นั้นมีฟังก์ชันที่เป็นตัวช่วยในการทำสารบัญ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสารบัญให้ผู้ใช้(นิสิต/นักศึกษา)อัตโนมัติ โดยใช้วิธีการอ้างอิงจากหัวข้อเรื่องที่ผู้ใช้ทำการกำหนดขึ้นนั่นเอง ทำให้หัวข้อเรื่องที่ผู้ใช้ทำการกำหนดขึ้น ปรากฏในสารบัญหลัก (Read more) ซึ่งระหว่างหัวข้อเรื่อง (Heading) และเลขหน้า (Page number) ของเล่มวิทยานิพนธ์นี้จะเชื่อมกันด้วยจุดไข่ปลา (dot) เชื่อมต่อกันเป็นเส้นประ (Dotted line) ทำให้บางครั้งผู้ใช้งานจะพบปัญหาเส้นประดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้นในหน้าสารบัญ (Table of contents) ทำให้เลขหน้าเลื่อนมาทางซ้ายติดกับหัวข้อเรื่อง ดังตัวอย่างภาพด้านล่าง

table of contents1

 

สาเหตุ และการแก้ไข

        ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผู้ใช้กำหนดไว้ มีจำนวนตัวอักษรน้อยเกินไป ซึ่งข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหา หรือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้น คือ ทำการเพิ่มจำนวนตัวอักษร/จำนวนคำของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะทำสารบัญที่มีปัญหาดังกล่าว ไม่น้อยกว่า10-15 ตัวอักษร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการผสมพยัญชนะ และสระ โดย Microsoft Word จะใช้วิธีการคำนวณความยาวของหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อสร้าง dot ตามจำนวนที่กำหนดไว้นั่นเอง

Tiny URL for this post:
 

Related Articles