การลดขนาดรูปภาพ

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2010
 • 2013
 • 365
 • 2016

Description: 

การทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ 1 เล่ม ประกอบด้วย

 • เนื้อหาของวิทยานิพนธ์
 • ตาราง
 • กราฟ
 • รูปภาพ
 • หรืออื่นๆ

สำหรับเล่มวิทยานิพนธ์ที่มีการใส่ภาพ เนื่องจากบางภาพที่นำมาวางลงในไฟล์วิทยานิพนธ์ มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มาก ส่งผลให้ขนาดไฟล์ของเอกสารใหญ่ตามไปด้วย ดังนั้นนั้นการบีบอัดขนาดไฟล์รูปภาพ (Compress Picture) จึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นการลดขนาดของไฟล์เอกสาร สำหรับการบีบ อัด ลดขนาดไฟล์รูปภาพนั้น สามารถใช้เครื่องมือของ Microsoft Word เข้ามาช่วย ด้วยวิธีการดังนี้

 1. ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) บนรูปภาพที่ต้องการลดขนาด
  (โดยหลังการคลิก จะมีกรอบขึ้นมารอบรูปภาพนั้นๆ ดังที่ปรากฏในภาพข้อที่ 2)
 2. สังเกตที่แถบเครื่องมือ Format ในกลุ่มเครื่องมือ Adjust ผู้ใช้งานจะเห็นปุ่มคำสั่ง Compress Pictures หรือคำสั่งการบีบอัดภาพ ดังภาพcompress1
 3. ภายหลังการคลิกที่ปุ่ม Compress Pictures  โปรแกรมจะปรากฏกล่องเครื่องมือ Compress Pictures ซึ่งสามารถอธิบายการใช้งานของแต่ละคำสั่งได้ดังนี้compress2
 • คำสั่ง Compression options: ให้เลือกทำเครื่องหมายทางด้านหน้าคำสั่ง
  • Apply only to this picture คือถ้าต้องการระบุให้ทำการบีบอัดไฟล์ภาพที่เลือกนี้เท่านั้น
  • Delete cropped areas to this picture คือถ้าต้องการลบอย่างถาวรในส่วนที่ได้ทำการตัดขอบ (Crop) ไว้
 • ที่คำสั่ง Target output: ให้เลือกทำเครื่องหมายด้านหน้าคำสั่ง
  • Print (220 ppi): excellent quality on most printers and screens คือการบีบอัดภาพที่เหมาะแก่การนำไปพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  • Screen (150 ppi): good for Web pages and projectors คือการบีบอัดภาพที่เหมาะแก่การนำไปใช้นำเสนอบนเว็บเพ็จหรือโปรเจคเตอร์
  • Email (96 ppi): minimize document size for sharing คือการบีบอัดภาพที่เหมาะแก่การนำไปใช้ในการแชร์ไฟล์ หรือส่งอีเมล
  • Use document resolution คือการใช้ขนาดความละเอียดของไฟล์เอกสาร

4. หลังทำเครื่องหมายลงในกล่องเครื่องมือ ตามภาพในข้อที่ 3 ให้คลิกที่ปุ่ม OK

ซึ่งหลังการบันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ (Save to Cloud) จะสังเกตเห็นว่าขนาดของไฟล์ที่ได้บันทึกไปนั้น
มีขนาดลดลง เมื่อเทียบกับไฟล์วิทยานิพนธ์ที่มีภาพ แต่ไม่ได้ทำการลดขนาดของภาพในเอกสาร

Tiny URL for this post:
 

Related Articles