การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ ในหน้าสารบัญ (style caption)

          ในการจัดทำสารบัญไม่ว่าจะเป็นสารบัญหลัก สารบัญรูปภาพ สารบัญภาพประกอบ หรือสารบัญตารางก็ตาม
ผู้ใช้งานระบบ (นิสิต/นักศึกษา) สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหัวข้อสารบัญได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่นิสิต/นักศึกษามีการพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์ลงในหัวข้อสารบัญ ซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์จะมีการใช้รูปแบบตัวอักษรเอียง
 หรือขีดเส้นใต้ตามเหมาะสม แต่ในบางครั้งอาจพบปัญหาตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ไม่แสดงผลในหน้าสารบัญ ซึ่งมีแนวทางการตั้งค่าดังต่อไปนี้

 

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ในหน้าสารบัญ
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ตัวเอียงไม่แสดงผลในหน้าสารบัญ

การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ ในหน้าสารบัญ

  1. ในกรณีนี้จะยกตัวอย่างเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ดังภาพด้านล่าง ให้ผู้ใช้กำหนดเนื้อหาที่ต้องการให้ปรากฏในหน้าสารบัญตามปกติ
   4444444
  2. กดที่ Figure
   .
   howto1
   .
  3. เนื้อหาจะมาปรากฎในหน้าสารบัญhowto2
  4. กลับมาที่หน้าเนื้อหา ให้นำ Cursor ลากคลุมดำคำในส่วนที่ต้องการ > คลิกขวา > ทำการกำหนดรูปแบบตัวอักษร(ในกรอบสีแดง) > Bookmark > รูปแบบตัวอักษรจะปรากฏในหน้าสารบัญตามที่ผู้ใช้ต้องการ
   .
   tochowto1tochowto2
   .


แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ตัวเอียงไม่แสดงผลในหน้าสารบัญ

  1. เข้าไปยังหน้าสารบัญที่พบปัญหา เข้าไปที่ Home >  มุมขวาล่างของแถบ ribbon ดังภาพ
   .
   toc3.
  2. เข้าไปที่ Caption > Modify
   .
   toc4
  3. กดนำรูปแบบตัวเอียงออก
   .

   toc55
   .
   5. ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในหน้าเนื้อหาอีกครั้งตามปกติ (ตามหัวข้อ การทำตัวเอียง/ขีดเส้นใต้ ในหน้าสารบัญ)

Tiny URL for this post:
 

Related Articles