Add-In ไม่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ

Applies to:

Microsoft Word:

 • 2013
 • 365
 • 2016

Description: 

กรณีที่ผู้ใช้งานติดตั้ง Add-in ลงบนโปรแกรม Microsoft Word แล้ว
แต่ Add-in ไม่ปรากฏบนแถบเครื่องมือ (Ribbon)

สาเหตุที่อาจทำให้ Add-in ไม่แสดงผลบนแถบเครื่องมือ มีดังนี้

 1. กรณีไม่ปรากฏ Add-in ตั้งแต่เริ่มติดตั้งในครั้งแรก
  • เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual Tools for Office Runtime
   สำหรับวิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดจากสาเหตุนี้คือ ให้ติดตั้งโปรแกรมข้างต้น หรือโปรแกรมที่จำเป็นอื่นๆ ดังได้ที่อธิบายในบทความนี้ โปรแกรมที่จำเป็นต่อการติดตั้ง Add-in
   adin16
 2. กรณีที่อาจเกิดจากโปรแกรม Microsoft Word ปิดตัวเองลง และปิดการทำงานของ Add-In
  และมีการแจ้งเตือนเมื่อเปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นอีกครั้งว่า
  ” Word is running into problems with the ‘word addin‘ add-in.
  If this keeps happening, disable this add-in and check for available updates.
  Do you want to disable it now? 

  ซึ่งหากเกิดจากกรณีนี้ให้ดำเนินการแก้ไขด้วยวิธีการทางด้านล่างนี้
  addin2
** วิธีที่จะกล่าวถึงนี้ ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้ง Add-in อยู่ในเครื่อง 
หากผู้ใช้งานถอนการติดตั้ง (Uninstall) ออกไปแล้ว ให้ติดตั้ง (Install) ให้เป็นดังเดิมก่อน **

วิธีการแก้ไขหากเกิดจากกรณีที่ 2 สามารถทำได้ตามวิธีการที่จะอธิบายในส่วนของ Solution ดังนี้

Solution:

 1. เมนู File (หมายเลข 1) และเลือกที่ Options (หมายเลข 2) ดังภาพด้านล่าง
 2. หลังคลิกเลือกที่เมนู Options  จะปรากฎกล่องเครื่องมือ “Word Options”  (ดังภาพด้านล่าง)
  ให้สังเกตที่เมนูด้านซ้ายมือของกล่องดังกล่าวuninstall4

  1. ให้คลิกเลือกที่เมนู Add-Ins (หมายเลข 1)
  2. สังเกตที่ หมายเลข 2 หรือ Disable Application Add-ins
   กรณีที่โปรแกรมเกิดอาการ Damage จะปรากฏชื่อ Add-in ขึ้นในส่วนนี้
  3. สังเกตทางด้านล่างของกล่อง(หมายเลข 3) จะปรากฏคำว่า Manage
   โดยให้เลือกตัวเลือกเป็น “Disable Items” แล้วคลิกที่ GO
 3. หลังจากคลิกที่ปุ่ม Go จะปรากฎกล่องเครื่องมือ “Disable Items” (ดังภาพด้านล่าง) ให้คลิกดังนี้Add-in2
  1. คลิกเลือกโปรแกรมที่ปรากฏในช่อง “Select the ones you wish to re-enable.”
  2. คลิกที่ Enable เพื่อเรียกการทำงานของ Add-in ส่วนที่ปิดไปให้กลับมาทำงานดังเดิม
  3. คลิกที่ Close เพื่อปิดกล่อง Disable Items ลงไป
 4. เมื่อทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว Add-ins จะยังไม่ปรากฎขึ้นที่ Ribbon เนื่องจากจะถูกเก็บไว้ในส่วนของ Inactive Application Add-ins (หมายเลข 2) ให้ทำตามวิธีการดังนี้uninstall5
  1. เลือกตัวเลือกที่ Manage เป็น “COM Add-ins” (หมายเลข 3)
  2. คลิกที่ Go… (ดังภาพด้านล่าง)
 5. เมื่อโปรแกรมปรากฏหน้าต่าง COM Add-Ins ดังภาพด้านล่างแล้ว ให้ทำเครื่องหมายที่หน้าคำว่า iThesis Word Add-In และคลิกที่ OK
  adin16
 6. ปิดโปรแกรม Microsoft Word แล้วเปิดขึ้นใหม่ จะพบ Add-in ปรากฏขึ้นที่แถบเครื่องมือ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles