Approval edit proposal

การขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบ

การขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Edit proposal) เป็นการขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือแก้ไขรายชื่อของอาจารย์ที่เป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ โดยนิสิตนักศึกษาจะส่งคำร้องขอแก้ไขผ่านเว็บพอร์ทัล และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับอีเมลคำร้องขอแก้ไขฯ โดยการอนุมัติการแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบ มีดังนี้

 1. ตรวจสอบกล่องข้อความ (Inbox) และเปิดอีเมล “ขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (อาจารย์ที่ปรึกษา)”
 2. คลิกลิงค์ภายในอีเมล (คลิกที่ใดที่หนึ่ง)form edit prop02
 3. ระบบจะปรากฎฟอร์มการอนุมัติform edit prop01
  form drf app04
 4. โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเลือกพิจารณาที่ส่วนของ Approval
  • Disapproveform proposal app06
  • Approve form proposal app07
 5. คลิกที่ Submit the result เพื่อยืนยันการอนุมัติ
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) นิสิต/นักศึกษาจะได้รับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติการแก้ไขโครงร่างวิทยานิพนธ์

Tiny URL for this post:
 

Related Articles