Approval edit planning task

การอนุมัติการแก้ไขแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

การอนุมัติการแก้ไขแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (edit planning task)  นิสิต/นักศึกษาจะส่งคำน้องขอแก้ไขแผนการจัดทำต่อเมื่อต้องการแก้ไขแผนที่ได้เคยทำไว้และอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติแล้ว โดยนิสิต/นักศึกษาจะส่งคำร้องผ่านเมนูวางแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ผ่านฟอร์มในเมนู Planning & Milestone   ระบบจะส่งอีเมลคำร้องขอแก้ไขมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ซึ่งการอนุมัติการแก้ไขแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ มีดังนี้

 1. ตรวจสอบกล่องข้อความ(Inbox) และเปิดอีเมล “ขอแก้ไขแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)”km252
 2. คลิกลิงค์ภายในอีเมลkm253
 3. ระบบจะปรากฎฟอร์มการอนุมัติ โดยฟอร์มการอนุมัติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  • Student data (ข้อมูลนิสิต/นักศึกษา)km247
  • Research Planning Approval (ส่วนการอนุมัติ)km248
 4. โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเลือกพิจารณาที่ส่วนของ Approval Form
  • Disapprove
   คลิกที่ disapproved และกรอกข้อความแจ้งให้นิสิต/นักศึกษาทราบ
  • Approve
 5. คลิกที่ Submit the result เพื่อยืนยันการอนุมัติ
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษาจะได้รับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์km254

Tiny URL for this post:
 

Related Articles