Approval complete thesis

การอนุมัติวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

นิสิต/นักศึกษาจะส่งคำร้องขอให้พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ หลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Defense) พร้อมทั้งแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการสอบ หลังการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักจะได้รับอีเมลคำร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 1. ตรวจสอบกล่องข้อความ(Inbox) และเปิดอีเมล “ขอความเห็นชอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)”
 2. คลิกลิงค์ภายในอีเมลform compl01
 3. ระบบจะปรากฎฟอร์มการอนุมัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  1. Student Dataform compl02form compl03
  2. Approval Panelform compl04form compl05
 4. โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเลือกพิจารณาที่ส่วนของ Approval
  • Disapproveform compl06
  • Approveform compl07
 5. คลิกที่ Submit the result เพื่อยืนยันการอนุมัติ
 6. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี) และนิสิต/นักศึกษาจะได้รับอีเมลแจ้งผลการอนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

Tiny URL for this post:
 

Related Articles