โปรแกรม EndNote ไม่แสดงผลภาษาไทย

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

หลังการบันทึกข้อมูลภาษาไทยที่ต้องการนำไปใช้ในการอ้างอิงภายในเล่มวิทยานิพนธ์ และเมื่อต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูล กลับพบการแสดงผลเป็นดังภาพทางด้านล่าง

EN28

สามารถแก้ไขให้กลับมาแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ด้วยวิธีการดังในส่วนของ Solution

Solution:

 1. เมนู Edit และคลิกที่ Preferences เพื่อเริ่มตั้งค่าEN29
 2. หน้าต่าง EndNote Preferences 
  – เลือกที่เมนู Display (หมายเลข1)
  – เลือกที่ General (หมายเลข 2)
  – เลือกที่ Change Font (หมายเลข 3)
  EN30
 3. หลักคลิกที่ Change Font (หมายเลข 3) ตามในข้อที่ 2 แล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Font ดังภาพทางด้านล่าง ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข Font หรือแบบอักษรอื่น และ Size หรือขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย และเห็นชัดและสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้อาจตั้งค่า Font เป็น Cordia New ขนาด 12 เป็นต้น ซึ่งเมื่อตั้งค่าแล้วให้คลิกที่ OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าแบบอักษร
  EN31
 4. หลังการตั้งค่าแบบอักษร จะพบว่าการแสดงผลของภาษาจะเป็นภาษาไทยดังเช่นในภาพEN32

Tiny URL for this post:
 

Related Articles