แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี Save to cloud/Upload file ไม่ได้ มีการแจ้งเตือน Invalid selection, please select EndNote Library file .(enl).

       ปัญหาจากการแจ้งเตือน Invalid selection, please select EndNote Library file (.enl) ขณะทำการ Save to cloud หรือ Upload file เกิดขึ้นเนื่องจากมีการบันทึกชื่อไฟล์โดยมีการใส่อักขระพิเศษลงไปในชื่อ ยกตัวอย่างเช่น . (dot) , (comma) เป็นต้น ทำให้ระบบไม่สามารถอ่านได้ ทำให้เกิดแจ้งเตือน Invalid selection, please select EndNote Library file (.enl) ขึ้น ยกตัวอย่างดังภาพ
.

fghj

 

ข้อแนะนำ
จากการแก้ไขปัญหาในกรณีที่นิสิตนักศึกษาทำการ Save to cloud หรือทำการ Upload file ไม่ได้
ให้นิสิตนักศึกษาทำการแก้ไขชื่อ Folder ที่นิสิตจัดเก็บโดยเอาอักขระพิเศษออก
.
op[]
 .
ให้ทำการเปลี่ยนจาก E:\Assignment\M.Sc\Thesis\Reference
เป็น E:\Assignment\Education\MSc\Thesis\Reference  

Tiny URL for this post:
 

Related Articles