เมนู Manage Advisor/Examiner

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER เป็นเมนูสำหรับจัดการอาจารย์และกรรมการสอบภายนอก โดยข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่แสดงอยู่ในระบบนั้น จะเป็นข้อมูลอาจารย์ที่อยู่ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์และกรรมการสอบจากภายนอกและยังไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ นิสิตนักศึกษาจะไม่สามารถเพิ่มข้อมูลอาจารย์และกรรมการสอบภายนอกในเมนู Committee ได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มข้อมูลของอาจารย์และกรรมการสอบภายนอกเข้าสู่ระบบก่อน โดยใช้เมนูนี้

การเพิ่มและแก้ไขรายชื่ออาจารย์และกรรมการสอบภายนอก มีขั้นตอนดังนี้

A-01

  1. คลิกที่เมนู MANAGE ADVISOR/EXAMINER (หมายเลข 1)
  2. กรอกข้อมูลของอาจารย์และกรรมการสอบภายนอกตามแบบฟอร์ม (หมายเลข 2)
  3. หากต้องการค้นหาข้อมูลอาจารย์และกรรมการสอบว่าเคยมีการเพิ่มไปแล้วหรือไม่ สามารถค้นหาได้ โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษลงในช่อง search name (หมายเลข 3) กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลอาจารย์และกรรมการสอบที่เคยเพิ่มไปแล้วให้คลิกที่ชื่ออาจารย์และกรรมการสอบที่แสดงขึ้นมา จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้
  4. คลิก Add Examiner เพื่อบันทึกการเพิ่มหรือแก้ไข หรือคลิก Export as CSV เพื่อส่งข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ CSV (หมายเลข 4)

หมายเหตุ:

  1. รายชื่ออาจารย์ที่มาจากฐานข้อมูลของระบบ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบแก้ไขที่ฐานข้อมูลของระบบ
  2. รายชื่ออาจารย์และกรรมการสอบภายนอกที่เจ้าหน้าที่เพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้ว สามารถแก้ไขได้ แต่ไม่สามารถลบได้
  3. หากไม่พบสังกัดของอาจารย์และกรรมการสอบภายนอกที่ต้องการเพิ่ม จะต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มสังกัดเข้าสู่ระบบก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเพิ่มข้อมูลอาจารย์และกรรมการสอบภายนอกได้

Tiny URL for this post: