แสดงผลการอ้างอิงของ Style: Annotated เป็น Author(Year)

Applies to:

EndNote :

  • EndNote x6
  • EndNote x7
  • EndNote x8

Description:

en_name(year)03

จากภาพ การแสดงผลของ Style: Annotated (หมายเลข 1) โดยปกติจะแสดงผลเป็น (Fname Lname ,Year) (หมายเลข 2) ดังภาพ ซึ่งหากผู้ใช้งานต้องการให้แสดงผลเป็น Fname Lname (Year) ดังภาพทางด้านล่าง สามารถทำได้ด้วยวิธีการดังที่จะอธิบายในส่วนของ Solution ดังนี้

en_name(year)04

Solution:

  1. ทำการอ้างอิงลงในเอกสารวิทยานิพนธ์
  2. คลิกขวาที่ผลลัพธ์ของการอ้างอิงจะแสดงผล ดังหมายเลข 1 ในภาพ
    1. เลือกที่ Edit Citation(s) ดังหมายเลข 2
    2. เลือกที่ Display as: Author (Year) ดังหมายเลข 3en_name(year)01
  3. หลังการแก้ไข การแสดงผลของ Style: Annotated จะมีการแสดงผลเป็นดังภาพen_name(year)04

Tiny URL for this post:
 

Related Articles