แนวทางการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อพบ Error : Index and length…

ในกรณีที่นิสิตนักศึกษาทำการ save to cloud ผ่านระบบ iThesis Add-in นั้น แล้วพบการแจ้งเตือน Error : Index and length must refer to a location within the string Parameter name: length ซึ่ง Error ในลักษณะนี้จะเกี่ยวข้องกับปัญหาการตั้งค่า หรือการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบ จึงทำให้ระบบไม่สามารถรองรับข้อกำหนดบางอย่างที่เกิดขึ้นได้

วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น
 1. มีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบหรือไม่
 2. ตรวจสอบ Section break
 3. ตรวจสอบ Directory path ของไฟล์ EndNote(.enl) หรือ ไฟล์ References (กรณีที่มีการแนบ)

 

การเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบส่งผลต่อการเกิด Error อย่างไร

นิสิตนักศึกษาที่มีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบ เช่น Word online หรือในโปรแกรมอื่น ๆ นั้น โดยปกติแล้วการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบจะไม่ได้มีผลกระทบกับระบบแต่อย่างใด แต่ในที่นี้ Error จะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตนักศึกษามีการบันทึกไฟล์ .docx จาก Word online หรือโปรแกรมอื่น ๆ เหล่านั้น(ที่นิสิตนักศึกษาใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์) แล้วทำการเปิดโปรแกรม Microsoft Word จากนั้นมีการ Re-Generate template หรือ Save to cloud เลย ซึ่งวิธีนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบไอทีสิส เพราะตัวไฟล์วิทยานิพนธ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการ Generate ของระบบเอง ทำให้นิสิตนักศึกษาไม่สามารถนำไฟล์ที่มีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบมา Re-Generate template หรือ Save to cloud ได้

ในกรณีที่นิสิตนักศึกษามีการเขียนวิทยานิพนธ์นอกระบบนั้น ให้ดำเนินการดังนี้

 1. Copy เนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่ได้ทำการเขียน
 2. เปิด Microsoft Word หน้าต่างใหม่ขึ้น และทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 3. นำเนื้อหาที่ได้ Copy ไว้ มา Paste ใน iThesis Add-in ในส่วนของเนื้อหา
 4. ทำการ Save to cloud ตามปกติ

 

การตรวจสอบ Section break

โดยปกติแล้วเมื่อทำการ Generate template ระบบจะมีการ Generate ตัว Section break ไว้ให้เสมอในทุก ๆ หน้า ของ Template วิทยานิพนธ์ โดยยกเว้นหน้าสารบัญ(เพราะระบบไม่สามารถกำหนดจำนวนหน้าที่แน่นอนได้)

วิธีการตรวจสอบ Section break ด้วยตนเองมีดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบ iThesis Add-in ใน Microsoft Word
 2. เข้าไปที่เมนู Home
 3. จากนั้นกดที่เครื่องมือ Paragraph

  pgm
 4. จากนั้นจะปรากฎ Section break แต่ละหน้า ลักษณะดังภาพด้านล่างsection_break
  section_break2
  โดย Section break จะอยู่ส่วนใดก็ได้ในหน้าวิทยานิพนธ์ (โดยมากมักอยู่ส่วนท้ายของแต่ละหน้า) แต่ Position ที่อยู่ไม่ส่งผลกระทบใด
 5. ทำการตรวจสอบ Template แต่ละหน้าที่ Generate มา ว่ามี Section break ครบทุกหน้าหรือไม่ (ไม่รวมหน้าสารบัญ)

 

การตรวจสอบ Directory path ของไฟล์ EndNote(.enl) หรือ ไฟล์ References

กรณีที่นิสิตนักศึกษามีการแนบ ไฟล์ EndNote(.enl) หรือ ไฟล์ References ลงในวิทยานิพนธ์ Revision นี้ เมื่อ save to cloud ระบบอาจตรวจจับพบความผิดปกติ หรือไม่ถูกต้องบางอย่าง ทำให้วิทยานิพนธ์ Revision นี้ไม่ถูกรองรับจากระบบ ทำให้เกิด Error ขึ้น

โดยการตรวจสอบ Directory path นี้ คือการตรวจสอบที่อยู่ของไฟล์(ในคอมพิวเตอร์)ที่เราทำการแนบไปกับวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วยที่อยู่ในการเข้าถึงข้อมูลไฟล์ กล่าวคือ หากเราเก็บข้อมูลไฟล์นี้ไว้ที่โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง ก่อนที่เราจะเข้าไปถึงโฟลเดอร์นี้ ต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ หรือแหล่งที่อยู่ใดมาก่อนบ้าง ยกตัวอย่างเช่น นิสิตนักศึกษาได้ทำการเก็บไฟล์นี้ไว้ที่โฟลเดอร์ชื่อ My Thesis ซึ่งได้วางโฟลเดอร์นี้ไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์(Desktop) แหล่งที่อยู่ หรือ Directory path นี้ก็คือ C:\Users\ชื่อผู้ใช้\Desktop\My Thesis เป็นต้น

วิธีการตรวจสอบ Directory path ของไฟล์มีดังนี้

 1. ไปที่ไฟล์ EndNote(.enl) หรือ ไฟล์ References ดังกล่าว ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 2. คลิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าว จากนั้นคลิกที่ Properties
  en3
 3. จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง ชื่อไฟล์ Properties ขึ้นมา จากนั้นให้ตรวจสอบที่ Location (ในกรอบสีแดง)en2
 4. ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ Location จะแสดงที่อยู่ของไฟล์ดังกล่าว โดยตรวจสอบว่าแหล่งที่อยู่ในส่วนต่าง ๆ ของไฟล์มีการใช้ชื่อที่เป็นอักขระพิเศษ หรือชื่อที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษหรือไม่ หากมีการใช้ชื่อที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ให้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อแหล่งที่อยู่ในส่วนนั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Tiny URL for this post:
 

Related Articles