การแทรกรายการอ้างอิง (reference) ในเนื้อหาวิทยานิพนธ์

Applies to:

EndNote :

 • EndNote x6
 • EndNote x7
 • EndNote x8

Description:

การทำวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนต้องมีการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล ทำให้ต้องมีการอ้างอิง ลงในหน้ารายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลักลอกผลงาน  ซึ่งการเขียนวิทยานิพนธ์ผ่านระบบฯ จำเป็นต้องใช้การอ้างอิงผ่านโปรแกรม EndNote โดยผลการอ้างอิงผ่านโปรแกรม EndNote จะถูกวางในหน้าสุดท้ายต่อจากประวัติผู้เขียน บนเอกสาร .docx (เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word) โดยที่จะถูกย้ายไปยังหน้ารายการอ้างอิงบนเอกสาร pdf  ที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ได้จากเมนู Revision & Approval บนเว็บพอร์ทัล

Solution:

 1. เปิดโปรแกรม EndNote
 2. วาง Cursor ในตำแหน่งที่ต้องการแทรกการอ้างอิง
 3. เลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการบนไลบรารี่ของโปรแกรม EndNote
 4. เลือกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการใช้งานในวิทยานิพนธ์ของตนเองบนแถบเครื่องมือ EndNote ในโปรแกรม Microsoft Word
  1. ที่ Ribbon “EndNote X6
  2. เลือกรูปแบบ (Style) จาก Drop-Down List “Style
   **(ดังภาพ) Style: Numbered เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้บังคับให้ใช้ Style: Numbered แต่อย่างใด**
 5. แทรกรายการที่เลือกลงบนเอกสาร ด้วยวิธีการดังนี้
  1. คลิกที่ปุ่ม “ Insert Citation 
  2. เลือก “ Insert Selected Citation(s)   เพื่อแทรกรายการไปยังตำแหน่งที่วาง Cursor ไว้
 6. ตรวจความเปลี่ยนแปลงภายหลังการแทรกรายการอ้างอิงแล้วในเนื้อหาวิทยานิพนธ์
  ซึ่งจะปรากฏการอ้างอิงตามรูปแบบที่เลือกไว้ โดยตัวอย่างในบทความนี้เลือกใช้ Style เป็น “Numbered”
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิงท้ายเล่ม (ข้อมูลการอ้างอิงจะถูกวางในในหน้าสุดท้าย ต่อจากประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์) ที่เป็นผลจากการแทรกการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote จะพบว่ามีรายการอ้างอิงในลำดับเดียวกับเนื้อหา
  ซึ่งในที่นี้คือหมายเลขลำดับที่ “ 22 ”
หมายเหตุ :

รูปแบบการอ้างอิงผู้ใช้งานควรตรวจสอบกับหลักสูตร และขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
เนื่องจากแต่ละคณะ / สถาบัน / วิทยาลัย อาจใช้รูปแบบการอ้างอิง (Style) ต่างกัน

Tiny URL for this post:
 

Related Articles