การเริ่มต้นใช้งานของนิสิตนักศึกษา (Guide for using iThesis)

Applies to:

Add-In ทุกเวอร์ชัน

Description:

ระบบ iThesis รองรับการเขียนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ระดับ โครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal) วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง (Draft thesis) และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete thesis) โดยมีลำดับเอกสารดังรูป ซึ่งนิสิตนักศึกษาจะต้องดำเนินการตามระดับเอกสาร ยกเว้นกรณีบางสถาบันการศึกษาที่อาจจะลดขั้นตอนระดับเอกสารบางตัวออกไป เช่น บางสถาบันการศึกษาอาจจะมีเพียง วิทยานิพนธ์ฉบับร่าง และวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ไม่มีโครงร่างวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

ระดับเอกสารวิทยานิพนธ์

โดยการเขียนวิทยานิพนธ์ในระบบ iThesis นั้นจำเป็นจำต้องเขียนเนื้อหาบนไฟล์ Microsoft Word (.docx) ที่มีการ Generate template จากโปรแกรม iThesis Add-in ขึ้นมาเท่านั้น จึงจะสามารถบันทึกเอกสารวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ (Save to Cloud) เพื่อจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาขอพิจารณาอนุมัติได้ โดยขั้นตอนที่สำคัญที่นิสิตนักศึกษาจะเริ่มใช้งานระบบ iThesis มีดังนี้

 1. ติดตั้ง iThesis Add-in ซึงจะเป็นโปรแกรมส่วนเพิ่มเติมบนโปรแกรม Microsoft Word
 2. Login เข้าสู่ระบบ iThesis Web Portal ตาม URL ที่สถาบันการศึกษากำหนด เช่น https://ithesis.su.ac.th https://ithesis.grad.ku.ac.th เป็นต้น
 3. เปิดใช้งาน iThesis Add-in ด้วย Activate key ที่ได้จาก Web Portal
 4. ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ในเมนูย่อย Basic Information กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบภายในสถาบันการศึกษาของท่าน
 5. กรอกข้อมูลเบอร์ติดต่อ (จำเป็น) และอีเมลส่วนตัว (ถ้ามี) ที่เมนู Contact Information
 6. กรอกข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่เมนูย่อย Topic
 7. กรอกข้อมูลอาจารย์ คณะกรรมการสอบ และตำแหน่งทางวิชาการของทุกท่าน
  กรอกเบอร์ติดต่อสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่เมนูย่อย Committee & Examiner
 8. กรอกข้อมูลประวัติผู้เขียนเล่มวิทยานิพนธ์ ที่เมนูย่อย Biography
 9. ตั้งค่ารูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์ ที่เมนูย่อย Template Setting
 10. เข้าใช้งาน iThesis Add-in เพื่อ Login > Generate Template > เขียนเนื้อหา > Save to Cloud
 11. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ที่เมนู REVISION & APPROVAL โดยเวอร์ชั่นที่จะส่งต้องผ่านตรวจอักขราวิสุทธิ์ก่อน และสามารถแนบไฟล์ประกอบเล่มวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้

เพียงเท่านี้ นิสิตนักศึกษาก็สามารถรอผลการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์จากอาจารย์ผ่านทางอีเมลได้ และสามารถรับชม VDO นำเสนอและสาธิตการใช้งาน iThesis 2016 ได้ที่ http://tinyurl.com/y979vfea

หมายเหตุ: ขั้นตอนถัดไปสามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบที่ Article Attachments

ใช้ไฟล์วิทยานิพนธ์ .docx ที่มีผ่านการ Generate Template ในการเขียนเนื้อหาวิทยานิพนธ์เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถ Save to Cloud และจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้

Tiny URL for this post:
 

Article Attachments

Related Articles