เครื่องมือบน Add-In

Applies to:

Add-In ทุกเวอร์ชัน

Description:

Add-In เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บนโปรแกรม Microsoft Word
เพื่อใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ด้วย Microsoft Word และทำการ upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ไปยัง web portal

เมื่อเข้าสู่ Microsoft Word Add-in  ให้ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อคลิกที่ Login จะมี iThesis Panel
เพื่อทำการกรอก usename และ passward
username: รหัสที่ใช้ในการ log-in เข้าใช้งานระบบ
password: รหัสผ่านที่ใช้ในการ log-in เข้าใช้งานระบบ

addin1

 

5555

 

หลักจากทำการ Login จะปรากฏเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ ดังภาพ

add-in

โดยเครื่องมือบน Add-In ดังภาพทางด้านบนจะปรากฎขึ้นต่อเมื่อผู้ใช้งาน Activate Add-In ด้วย Activate key

ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการดังกล่าวได้จากบทความ วิธีการ Activate Add-In

เครื่องมือ Add-in ประกอบด้วย

 1. iThesis
  เมื่อคลิก จะปรากฏกล่องข้อความแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับ Add-In
 2. Knowledge Base
  เมื่อคลิก จะลิงค์ไปยัง KB (Knowledge Base) ในกรณีติดปัญหาการใช้งานและต้องการทราบวิธีการแก้ไข
 3. Portal
  เมื่อคลิก จะลิงค์ไปยัง Web portal
 4. Logout
  หลังจาก login เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนสถานะเป็นปุ่ม Logout คลิกเมื่อต้องการออกจากระบบ
 5. Offline / Online
  • แจ้งสถานะ Offline กรณีทีผู้ใช้งานยังไม่ได้ทำการ login เข้าใช้งาน หรือออกจากการใช้งานแล้ว
  • แจ้งสถานะ Online กรณีที่ผู้ใช้งาน login เข้าใช้งาน Add-in
 6. Save to Cloud
  คลิกเพื่อบันทึกไฟล์โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์เข้าสู่ระบบ Cloud Storage
 7. Revisions
  แสดง Panel ในกรณีที่ผู้ใช้งานปิด iThesis Panel ที่มีการแสดงผลของกล่อง Thesis version ไป
 8. Generate
  เพื่อสร้างแม่แบบ(Template)ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์
 9. Bookmark
  เพื่ออัพเดทสารบัญหลัก ภายหลังการใส่ style ลงในเนื้อหา
 10. Inspect
  ใช้เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มวิทยานิพนธ์
 11. Table
  ใช้ส ำหรับใส่ค ำอธิบำยตาราง ซึ่งคำอธิบายในส่วนนี้ จะถูกนำมาจัดทำสารบัญตาราง โดยผ่านBookmarkก่อน
 12. Figure
  ใช้สำหรับใส่คำอธิบายภาพ  ซึ่งคำอธิบายในส่วนนี้จะถูกนำมาจัดทำสารบัญภาพ
 13. Report
  ผู้ใช้งานจะสามารถแจ้งมายังผู้พัฒนาระบบถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้งานได้
 14. List
  เป็นเมนูสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้สำหรับแสดงข้อมูลการอนุมัติของนิสิตนักศึกษา และเชื่อมต่อไปยังหน้าแบบฟอร์มการอนุมัติ

Tiny URL for this post:
 

Related Articles