VDO นำเสนอและสาธิตการใช้งาน iThesis 2016

Applies to:

iThesis 2016

Description:

วิดีโอนี้นำเสนอและสาธิตการใช้งานระบบ iThesis เวอร์ชั่น 2016
สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจนำระบบไปใช้งาน รวมถึงผู้สนใจใช้งานระบบ iThesis

เวลา 00:03:53 แนะนำระบบ iThesis
เวลา 00:16:42 ผู้ใช้งานและการดำเนินงานด้วยระบบ iThesis
เวลา 00:31:00 ตัวอย่างหน้าจอและความสามารถของระบบ
เวลา 01:07:57 สาธิตการใช้งานระบบ
เวลา 02:13:30 แนะนำการใช้งานคลังความรู้

Tiny URL for this post: