(1) กลไกการทำงานในการ Generate Template

1) การตรวจสอบเบื้องต้นในระบบ Add-in

เมื่อผู้ใช้งานคลิก Generate Template ระบบ iThesis Add-in จะทำการตรวจสอบตัวตน ผ่านรหัสนิสิตนักศึกษาของหน้าเอกสารปัจจุบันและระบบ iThesis Add-in ที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบอยู่ในขณะนั้น ว่าเป็นผู้ใช้คนเดียวกันหรือไม่

หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดของหน้าเอกสารปัจจุบันว่ามีข้อผิดพลาดในหน้าเอกสารนั้นหรือไม่
ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือการตรวจสอบตัวตนไม่ผ่านจะไม่สามารถทำงานขั้นต่อไปได้

2) การดึงข้อมูล XML Data

Flow of Generate Template
Flow of Generate Template

3) การตั้งค่า Config

หลังจากที่ได้ XML Template แล้ว ระบบ iThesis Add-in จะไปตรวจสอบและตั้งค่า Config โดยที่จะเริ่มตรวจสอบความถูกต้องของค่าต่าง ๆ ใน Config เช่น ค่า Registry ค่า Path Config และ log รวมถึงการให้ค่าเริ่มต้นของขนาดหน้ากระดาษ และรูปแบบของเทมเพลต

4) การ Generate Template

ในขั้นตอนการทำงานนี้เป็นขั้นตอนการสร้างเทมเพลตขึ้นมาจากข้อมูล XML Template โดยที่การ Generate Template ระบบ iThesis Add-in จะนำข้อมูล XML Template ในแต่ละหน้ามาแสดงให้ผู้ใช้งานเห็น รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของข้อมูลในแต่ละหน้าด้วย และเมื่อหน้าใดมีปัญหาระบบ iThesis Add-in จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมา และจะไม่สามารถทำการแสดงข้อมูลในหน้าถัดไปได้

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles