เมนู Postgraduate & Responsibility

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู Postgraduate & Responsibility เป็นเมนูที่แสดงรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา หากนิสิตนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ ใช้ระบบไอทีสิสในการทำวิทยานิพนธ์ ระบบจะดึงข้อมูลมาให้โดยอัตโนมัติ แต่หากอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ระบบไอทีสิส อาจารย์จะต้องเพิ่มข้อมูลนิสิตนักศึกษาเข้าไปเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกที่ Add New A-01
  1. กรอกข้อมูลของนิสิตนักศึกษาลงในแบบฟอร์มA-02
  1. คลิกบันทึก เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล
  2. เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วหากต้องการดูข้อมูลให้คลิกที่ View หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ Edit และหากต้องการลบให้คลิกที่ Delete

A-03

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles