เมนู Output/Outcome

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู Output/Outcome เป็นเมนูส่วนการแสดงผลของข้อมูลการตีพิมพ์และสิทธิบัตรต่างๆ ซึ่งก่อนจะใช้งานเมนูนี้ อาจารย์จะต้องใส่ข้อมูลชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์ในเมนู Authoring Name ก่อน ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อเมนู Authoring Name ในส่วนของเมนู Output/Outcome นั้นเป็นการแสดงผลงานของอาจารย์ โดยแบ่งประเภทของผลงาน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. Publication (บทความที่ตีพิมพ์) เป็นการค้นหาหรือเพิ่มบทความที่ตีพิมพ์ วิธีการเพิ่มบทความสามารถทำได้โดย 2 วิธี คือ การค้นหาจากฐานข้อมูลที่ระบบเชื่อมต่ออยู่ และการเพิ่มด้วยตนเอง
  • การค้นหาผลงานจากฐานข้อมูล ระบบไอทีสิสมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับฐานข้อมูล ISI, Scopus, Pubmed และฐานข้อมูลอื่นที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้จัดเตรียม โดยระบบสามารถค้นหาให้จากชื่อผู้ตีพิมพ์ผลงานที่มีการระบุไว้ในเมนู Authoring Name อาจารย์สามารถค้นหาโดยอัตโนมัติได้โดย
   • คลิกที่ Search in Publication Database

A-01

 • ระบบจะค้นหาบทความและแสดงผลขึ้นมา ให้คลิกที่ Add เพื่อเพิ่มผลงาน ดังภาพด้านล่าง

A-02

 • หากต้องการลบบทความที่เพิ่ม ให้คลิก Unverify เพื่อลบผลงาน ดังภาพที่ 46

A-03

 • การเพิ่มผลงานดัวยตนเอง หากระบบไม่พบบทความที่ค้นหา หรือมีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ระบบไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ อาจารย์จะต้องเพิ่มข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานเอง ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
  • คลิกที่ Add New (manual)

A-04

 • เลือกประเภทของผลงาน และกรอกแบบฟอร์ม

A-07

 1. Intellectual (ลิขสิทธิ์ทางปัญญา) เป็นการเพิ่มผลงานที่เป็นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ โดยมีวิธีการเพิ่มดังนี้
  • กรอกข้อมูลผู้ผลิตผลงานและข้อมูลลิขสิทธิ์ทางปัญญาตามแบบฟอร์ม

การเพิ่มผู้ผลิตผลงานทำได้โดยพิมพ์ชื่อที่ต้องการลงในช่อง (หมายเลข 1) คลิกที่ Add Main Inventor (หมายเลข 2) หากต้องการลบให้คลิกเครื่องหมายกากบาท (หมายเลข 3) A-05

 • คลิกบันทึก เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล
 • หากต้องการดูข้อมูลให้คลิกที่ View หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ Edit และหากต้องการลบให้คลิกที่ Delete

A-06

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles