เมนู Evidence based

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู Evidence based เป็นส่วนที่แสดงผลงานเชิงประจักษ์ของอาจารย์ ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การเป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น โดยอาจารย์สามารถเพิ่มข้อมูลได้ดังนี้

  1. คลิกที่ Add New A-01
  1. กรอกข้อมูลของผลงานเชิงประจักษ์ลงในแบบฟอร์มA-02
  1. คลิกบันทึก เพื่อเพิ่มข้อมูล หรือยกเลิก เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล
  2. เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้ข้อมูล หากต้องการดูข้อมูลให้คลิกที่ View หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ Edit และหากต้องการลบให้คลิกที่ DeleteA-03

Tiny URL for this post:
 

Related Articles