เมนู Authoring Name

Applies to:

iThesis 2017

Description:

เมนู Authoring Name เป็นเมนูที่ใสำหรับกำหนดชื่อผู้ตีพิมพ์ผลงาน โดยอาจารย์บางท่านอาจจะเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุล หรือบางท่านใช้นามแฝงในการตีพิมพ์ผลงาน ดังนั้นหากต้องการให้ระบบค้นหาข้อมูลการตีพิมพ์ให้โดยอัตโนมัติ อาจารย์จะต้องเพิ่มชื่อเหล่านั้นลงในระบบเสียก่อน เพื่อระบบจะได้ใช้คำเหล่านั้นในการค้นหา โดยการเพิ่มและแก้ไขชื่อ สามารถทำได้ดังนี้

A-01

  1. คลิกที่ Add/Edit
  2. คลิกที่ Add เพื่อเพิ่มชื่อที่ใช้ในการตีพิมพ์
  3. กรอกนามสกุลและชื่อที่ใช้ตีพิมพ์ผลงาน
  4. คลิก Save เพื่อบันทึกการเพิ่ม หรือ Cancel เพื่อยกเลิกการเพิ่ม
  5. คลิกสัญลักษณ์กากบาท เพื่อลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ
  6. คลิก Back เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles