วิธีการแก้ไขเมื่อพบ Error : Web Exception…

เมื่อนิสิตนักศึกษาทำการ save to cloud ในระบบ iThesis Add-in แล้วพบ iThesis : Error message แสดงข้อความแจ้งเตือน Web Exception An exception occurred during a WebClient request. แสดงว่า Environment (สภาวะแวดล้อม) ของอุปกรณ์ที่นิสิตนักศึกษาใช้ในการ save to cloud นั้น ไม่เหมาะสม ทำให้ระบบ iThesis Add-in ไม่รองรับต่อการ save to cloud

หลังจากที่พบ Error ในลักษณะดังกล่าว แนะนำให้นิสิตนักศึกษาทำการลงโปรแกรม .NET Framework ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมที่ Microsoft ได้พัฒนาออกมา เพื่อให้สามารถใช้งานในสภาวะของฮาร์ดแวร์ หรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้อย่างไม่มีปัญหา เมื่อติดตั้งลงบนอุปกรณ์ที่ใช้งานทุกชนิด จะทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างมีระบบใดระบบหนึ่งสอดคล้องกัน กล่าวคือ สามารถปรับ Environment ของอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เหมาะสมต่อการใช้งานระบบ iThesis Add-in ที่ต้องใช้งานร่วมกันกับโปรแกรม Microsoft Word วิธีการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว คลิกที่นี่

หากนิสิตนักศึกษาได้ทำการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถทำการ save to cloud ได้ โดยยังพบ error ลักษณะเดิมอยู่ ให้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประจำสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเรื่องไปยังทีมพัฒนา เพื่อทำการตรวจสอบแก้ไข

Tiny URL for this post:
 

Related Articles