ตัวอย่างรายงานและไฟล์ Sample Workbook

 1. ตัวอย่างไฟล์การนำเสนอข้อมูลระบบไอทีสิสด้วย PowerBI สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Article Attachments > sample_ithesis_powerbi
 2. จากนั้นจึงแตกไฟล์ zip จะได้ไฟล์ ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลระบบไอทีสิสด้วยPowerBI.pbix ซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างหน้ารายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลตัวอย่างจากระบบ http://beta.ithesis.uni.net.th ที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้น
 3. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop ไว้แล้ว สามารถเปิดไฟล์ Power BI (.pbix) ได้โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ ลักษณะเดียวกับการเปิดไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint ดังรูป
  sample01
 4. โปรแกรม Power BI มีส่วนต่าง ๆ บนหน้าจอ ดังนี้
  powerBI00
 5. ไฟล์ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลระบบไอทีสิสด้วยPowerBI.pbix ประกอบด้วยหน้ารายงานต่าง ๆ ดังนี้
  1) Student_Info – แสดงข้อมูลนิสิตนักศึกษาที่มีการ Login เข้าใช้งาน และระบบสร้างข้อมูลพื้นฐานให้เรียบร้อยแล้ว
  2) Committee – แสดงข้อมูลอาจารย์และคณะกรรมการสอบที่มีการเลือกในระบบ
  3) User_Login – แสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่มีการ Login เข้าสู่ระบบ
  4) Approval – แสดงข้อมูลกิจกรรมการส่งและพิจารณาเอกสารวิทยานิพนธ์ ทั้ง Proposal, Draft version และ Complete version
  5) TSIC – แสดงข้อมูลการจัดหมวดหมู่อุตสาหกรรมไทย (TSIC) ของวิทยานิพนธ์ในระบบ
  6) Subject_Area – แสดงข้อมูลการจัดกลุ่มหัวข้อ (Subject Area) ของวิทยานิพนธ์ในระบบ
  7) Research_Mapping – แสดงข้อมูลการจัดกลุ่มการวิจัย (Research Mapping) ของวิทยานิพนธ์ในระบบ
  8) After_Defense – แสดงข้อมูลผลสรุปต่าง ๆ ที่จัดเก็บหลังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  9) Publication – แสดงข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจากการทำวิทยานิพนธ์ในระบบ
  sample02
 6. หากคลิกปุ่ม Phone Layout ที่ Ribbon “View” ระบบจะแสดงการออกแบบรายงานในรูปแบบ Mobile Application
  sample03

สามารถ Publish ขึ้นบริการเว็บ (Power BI Service) เพื่อให้สามารถดูรายงานบน Web Browser ได้ โดยจะต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน Power BI

Tiny URL for this post:
 

Article Attachments

Related Articles